uotsivu.gif (3732 bytes)

Yhteisötalous luo uusia mahdollisuuksia

Espanjassa toukokuussa järjestetyssä yhteisötalouden konferenssissa keskityttiin yhteisötalouden sosiaalisiin näkökulmiin ja siihen lisäarvoon, jota yhteisötalous tuottaa arvokeskeisenä ja solidaarisena talouden osa-alueena. Yhteisötalous nähtiin ihmisten yhteistoimintana, joka mahdollistaa tehokkaan sosiaalisen dialogin ja tätä kautta luo uusia yhteiskuntaan integroitumisen välineitä.

Professori Juan del Pino Artacho Malagan yliopistosta korosti yhteisötalouden kasvualustana kansalaisten halua toimia aktiivisena osallistujana eikä vain perinteisenä kuluttajana. Osallistuminen paikalliseen toimintaan kasvattaa keskinäistä solidaarisuutta, muokkaa asenneilmastoa ja lisää ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioitusta.

Maahanmuuttajille ylivoimainen vaihtoehto

Erityisesti korostettiin yhteisötalouden mahdollisuuksia vajaatyökykyisten ja marginaaliryhmien työllistämisessä. Esimerkiksi Enzo Pezzini Italiasta (CONFCOOPERATIVE) nosti esille osuustoiminnan tehokkaimpana välineenä maahanmuuttajien integroimisessa:

- Osuuskuntien kyky ylittää sektoreita, niiden vahva itsehallinto, kansalaistaju, demokraattisuus ja suvaitsevaisuus tekevät niistä ylivoimaisia muihin integrointimahdollisuuksiin nähden.

Pezzini näki osuustoiminnan merkityksen maahanmuuttajille niiden laajassa toimintakirjossa. Sosiaaliosuuskunnat tarjoavat esim. maahanmuuttajalapsille sosiaali- ja terveyspalveluita, asutusosuuskunnat tarjoavat katon pään päälle ja työosuuskunnat mahdollistavat työn tekemisen, sillä oleskelulupa on sidottu työn tekemiseen. Osuuskunnat rakentavat maahanmuuttajien välille korvaamattomia verkostoja, joita luonnehtii luotettavuus, läpinäkyvyys ja joustavuus.

Jäsenten etu tärkein ohjenuora

Toisenlaista näkökulmaa konferenssiin toi yhteisötalouden pohdinta "erilaisena globalisaationa". Saksalainen Hans Detlef Wülker (DGRV) nosti osuustoiminnan esiin paikallisesti ja alueellisesti ankkuroituna yrittäjyytenä, jossa jäsenen tarve on aina keskiössä. Hän korosti eriasteisen verkostoitumisen merkitystä osuustoiminnan kansainvälistymisessä ja hajautetun rakenteen tuomaa kilpailukykyetua.

Wülker esitti myös mielenkiintoisen varoituksen sosiaalisten näkökulmien liiallisesta korostamisesta yhteisötaloudessa ja osuustoiminnassa. Hän toivoi, ettei yhteisötaloutta yksipuolisesti esineellistettäisi vain sosiaalipuolen uusiin ratkaisuihin, vaan kokonaisvaltaisesti korostettaisiin yhteisötaloutta jäsenen etuna ajavana toimintana.

Yhdeksän miljoonaa työpaikkaa

Konferenssin päätöspäivänä huomio kiinnitettiin yhteisötalouden tämänhetkiseen asemaan Euroopassa. EU:n komission edustaja Franco Ianniello kertoi yhteisötaloudesta löytyvän yhdeksän miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Silti hän painotti yleisen tietoisuuden lisäämisen tärkeyttä.

Samoilla linjoilla oli ICA:n edustaja Ivano Barberini. Hänen mielestään yhteisötalous edustaa parhaimmillaan yhteiskunnan tasapainoista mallia, jossa talous ja sosiaalinen hyvinvointi ovat tasapainossa. Silti ongelmana on vielä yhteisötalouden tuntemattomuus.

Barberini totesi yhteisötalouden kehittymisen olevan sitoutuneiden yksilöiden varassa, jotka yrittävät tehdä parhaansa vähillä resursseilla. Tähän toteamukseen voimme varmasti kaikki yhtyä ja ottaa vastaa sen kiitoksen, joka konferenssin puolesta esitettiin kaikille yhteisötalouden toimijoille. Teemme tärkeää työtä ja opetamme samalla ihmisiä katsomaan omaa työtään uusilla ja arvostavilla silmillä.

Emme ole yksin

Yhteisötaloudessa on pohjimmiltaan kyse valinnasta, jonka jokainen yhteisötalouden toimija on tehnyt vastuullisemman talouden puolesta. Yhteisötalouden tuoma lisäarvo on sen sisältö moniarvoisena taloutena, johon yhdistyvät erilaiset sosiaaliset päämäärät ja solidaarisuus.

Kerätkäämme siis jälleen uusia voimia ja tehdään yhteisötalous näkyväksi osaksi yhteiskuntaamme. Emme ole tässä tärkeässä työssä yksin, vaan ympäri maailmaa löytyy yhtä sitoutuneita ihmisiä, joiden innosta voimme ammentaa uusia ajatuksia ja henkistä taisteluvoimaa. Seuraavan kerran Euroopan yhteisötalousväki kokoontuu 24.-25.10. Prahaan, jonne on varmasti luvassa jälleen mielenkiintoinen konferenssi.

Niina Immonen  

Kirjoittaja Niina Immonen toimii osuuskuntaneuvojana Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksessa ja tekee väitöskirjatutkimusta työnimellä "Yhteisötalouden suomalainen malli"
"Social Economics as a tool of social integration and cohesion"
Espanja, Salamanca 27.-28.5.2002

| Sivun alkuun |