kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Mitkä kansa koki ot-yritysten
vahvuuksiksi  

Me suomalaiset jakaudumme pelkistetysti neljään hyvin erilaiseen isoon ryhmään. Seuraavassa avataan keskustelua näiden neljän eri ryhmän suhteesta osuustoimintaan. Mitä asioita erilaiset ihmiset osuustoiminnassa arvostavat?
Pellervon Päivässä 15.4.2008 julkaistussa osuustoimintatutkimuksessa kysyttiin niin suomalaisilta kuluttajilta kuin viljelijöiltä, mitkä ominaisuudet ja asiat heidän mielestään ovat osuustoimintayritysten suurimpia vahvuuksia. Tulokset saatiin viime syksynä tehdyistä kyselyistä; kuluttajaväestöä koskevassa kyselyssä oli yhteensä 1 113 vastaajaa. Seuraavassa käydään läpi osuustoiminnan vahvuuksia koko väestöä koskevan aineiston osalta asenteiltaan erilaisissa ryhmissä.

Edut, paikallisuus ja yhteistoiminta

Kuluttajat kokivat suurimmaksi vahvuudeksi osuustoimintayritysten tarjoamat asiakasedut. Lähes yhtä yleisesti arvostettiin paikallisuutta ja yhteistoimintaa. Kärkipäässä oli myös suomalainen omistus. Vähiten mainintoja saivat yksityisomistus, kansainvälisyys sekä omistajien saaman tuoton maksimointi.
Kansainvälisen RISC Monitor tutkimusohjelman mukaiset asenneulottuvuudet esiteltiin Osuustoiminta-lehden edellisessä numerossa suomalaisten osuustoiminta-asenteita käsittelevässä artikkelissa. Kaavio on ohessa.
Nämä asenneulottuvuudet jakavat ihmiset asenteidensa mukaan neljään eri ryhmään: näkemykselliset, nopealiikkeiset, vakiintuneet ja mukavuudenhaluiset.
Näkemyksellisillä paras ymmärrys
Näkemyksellisten ihmisten ryhmä on kaikkein ”osuustoiminnallisin”. Heille yhteistoiminta ja paikallisuus ovat asiakasetujen veroisia vahvuuksia. Suhtautuminen osuustoimintaan on muihin asenneryhmiin verrattuna myönteisintä. He ovat usein myös edelläkävijöitä ja kantavia voimia osuustoiminnassa. Vahvuuksiakin pystytään mainitsemaan enemmän kuin muissa ryhmissä.
Näkemyksellisille tärkeitä asioita ovat mm. eettiset asiat ja kokonaisuuksien hahmottaminen. Henkinen pohja sopii hyvin osuustoiminnan edustamalle yhteisyrittäjyydelle. Toiminnan paikallisuus ohittaa vahvuutena jopa asiakasedut. Yhteistoiminta on kolmantena.
Niin yhteistoiminta, reilun kaupan toimintamalli, ihmisistä välittäminen kuin ympäristövastuu nousevat merkittävämmiksi vahvuuksiksi kuin muissa ryhmissä. Suomalainen omistus ja voitonjako jäsenasiakkaille ovat neljäntenä ja viidentenä vahvuuslistalla.

Nopealiikkeisillä hämärin kuva

Nopealiikkeisille tärkeitä ovat nautinto ja elämän monimuotoisuus. Tunne-elämyksiä metsästetään. Ryhmästä löytyvät myös tyypilliset ”yksinyrittäjät” ja se on kooltaan pienin.
Nopealiikkeiset mainitsivat yleensäkin vähiten vahvuuksia. He tietävät vähiten osuustoiminnan toimintamuodoista, joten luotettavan kannan ottaminen voi olla vaikeampaa. Tämä ryhmä pitää, ehkä hieman yllättäen, suomalaista omistusta ot-yritysten suurimpana vahvuutena.
Seuraavaksi suurimpina vahvuuksina nopealiikkeiset pitävät voitonjakoa jäsenasiakkaille sekä etujen tuottamista asiakkaille. Tämä sopii hyvin heidän omien tarpeidensa etusijalla pitämiseen.
Muihin ryhmiin verrattuna nopealiikkeiset pitävät yksityisomistusta, omistajien tuoton maksimointia, edelläkävijyyttä ja kansainvälisyyttä suurempina vahvuuksina kuin muut, ja ympäristövastuuta puolestaan pienempänä.
Suomalainen omistus puhuttelee vakiintuneita
Vakiintuneiden ryhmä on Suomessa kansainvälisesti poikkeuksellisen suuri, siihen kuuluu kolmannes aikuisväestöstä. Ryhmään kuuluvat nojaavat perhearvoihin ja tuttuihin asioihin.
Osuustoimintaan suhtautuminen on lähes yhtä myönteistä kuin näkemyksellisten. Myös osuustoiminnan vahvuuksien arviointi on eniten samankaltaista juuri näkemyksellisten kanssa. Tässäkin asenneryhmässä vahvuuksien kärkipäässä ovat asiakasedut ja yhteistoiminta.
Selkeästi suurin osuustoiminnan vahvuus on kuitenkin suomalainen omistus, kun näkemyksellisillä painottuu enemmän paikallisen yhteistoiminnan ja ihmisistä välittämisen näkökulma. Vakiintuneilla paikallisuus, yhteistoiminta ja etujen tuottaminen asiakkaille sijoittuvat vain jonkin verran kauemmaksi kärjestä. Vakiintuneet painottavat vahvuutena enemmän sijaintipaikkakunnan kehittämistä ja omistajuuden tunnetta.

Mukavuudenhaluiset keräävät bonuksia

Mukavuudenhaluiset on suomalaisittain suurin asenneryhmä. Osuustoimintatietoudessa on selvästi parantamisen varaa, mutta osuustoimintaan ei kuitenkaan suhtauduta kielteisesti.
Asiakasedut koetaan ryhmässä yleisimmin ot-yritysten suurimmaksi vahvuudeksi. Seuraavaksi arvostetaan yhteistoimintaa ja paikallisuutta. Kilpailukykyisyys nousee listalla korkeammalle kuin muissa ryhmissä. Yksityisomistusta ja kansainvälisyyttä ei juurikaan mainita, myös reilun kaupan toimintamalli saa pienemmän merkityksen.
Viestintä osuustoiminnasta onnistuu parhaiten, jos pystyy ottamaan pohjaksi tällaisen nelikenttä-ajattelun. Kullekin ryhmälle voidaan silloin viestiä heidän omista arvoistaan lähtien.


Petri Pethman
Suomen Gallup Elintarviketieto Oy


| Sivun alkuun |