kirjaimittain.gif (7478 bytes)


"Osuuskunnassa on kiva olla työssä"

Juuri valmistuneen Osuuskuntien uudet mahdollisuudet -kyselytutkimuksen tärkeä viesti oli, että osuuskunnassa on kiva olla työssä. Tulokset osoittivat, että osuuskunta on toimiessaan hyvä yritysmuoto motivoinnin, luovuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmista.


Katso kalvosarja
Henkilöstöomisteisille osuuskunnille tehtiin kysely loppuvuonna 2008. Tutkimusnäkökulmia olivat: Mikä on osuuskuntamuotoon liittyvien erityispiirteiden ja arvojen vaikutus toiminnalle? Miten luovuus ja innovatiivisuus toimii osuuskunnissa? Miten osuuskunnissa panostetaan työhyvinvointiin?
Kyselyyn vastasi 45 jäsentä, joista naisia oli reilu puolet. Osuuskunnat edustivat seuraavia toimialoja eri puolilla Suomea: monitoimiala, rakentaminen, siivous, asiantuntijapalvelut, it-ala, kulttuuri, luontoala.

Tavoitteet saavutettu
melko hyvin

Vanhin osuuskunnista oli toiminut 21 vuotta ja nuorin 5 vuotta. Osuuskunnista lähes puolet työllisti 1-5 henkilöä. Valtaosa niistä oli liikevaihdoltaan melko pieniä: alle 300 000 euroa. Tosin joukossa oli myös yli miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä.
Tärkeimpiä syitä osuuskuntamuodon valintaan olivat:
Osuuskunta soveltui yritysmuotona hyvin perustajien tavoitteisiin
 Yrityksen perustamiseen ei tarvittu suurta alkupääomaa
 Se koettiin joustavaksi yritysmuodoksi
 Osuuskunta ei tavoittele ensisijaisesti voittoa.
Valtaosa osuuskunnista oli saavuttanut asettamansa tavoitteet vähintään melko hyvin. Toisaalta suurimmat pulmat olivat yritystoiminnassa tavanomaisia: taloudelliset haasteet, toimialaan liittyvät erityishaasteet, johtaminen sekä tuotteiden tai palveluiden kysynnän vähäisyys.

Arvotausta
luo vahvuuksia

Osuuskunnan tasa-arvoisella rakenteella ja arvopohjalla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia, jotka tulevat paremmin näkyviin tietoyhteiskunnan kehittyessä. Kun asiantuntija- ja kulttuurityötä tarvitaan lisääntyvästi, niin ne edellyttävät myös lisää innovatiivisuutta. Sen synnylle jäsenten yhdessä muodostama osuuskunta koetaan usein sopivaksi ympäristöksi.
Osuustoiminnan arvotaustalla oli vastaajille myönteistä merkitystä. Suuri enemmistö vastaajista oli vähintään jonkin verran samaa mieltä siitä, että arvotausta on vahvuus toimialalla. Samoin lähes yhdeksän kymmenestä vastaajista oli vähintään melko paljon samaa mieltä siitä, että myös muut kuin taloudelliset arvot ovat tärkeitä heidän osuuskunnassaan.
Noin puolet vastaajista oli täysin ja vajaa kolmasosa melko paljon samaa mieltä siitä, että jäsenten elinkeinon tukeminen ja työllistyminen on ensisijainen tavoite yrityksen toiminnassa.
Osuuskuntamuotoon liittyy kyselyn perusteella myös ilmeistä jäseniä motivoivaa joustavuutta; noin kolmasosa vastaajista oli tästä täysin ja noin puolet melko paljon samaa mieltä.

Johtamiseen
enemmän huomiota

Johtaminen on keskeinen ja haasteellinen asia osuuskunnassa. Lähes kaikki vastaajat olivat vähintään jonkin verran sitä mieltä, että yritysmuodon tasa-arvoisuus tekee johtamisen haasteelliseksi.
Toisaalta tasa-arvoisuus edistää sitä, että osuuskunnissa vastustetaan autoritaarista tai tiettyjä henkilöitä syrjivää tai sivuuttavaa johtamistapaa. Samoin osuuskunnat näyttävät suosivan avointa keskustelua ja yhteistä päätöksentekoa.
Osuuskunnat koettiin melko innovatiivisiksi organisaatioiksi; vain muutama vastaaja oli asiasta eri mieltä.
Oma osaaminen ja sen kehittäminen sekä hyvä työyhteisö ja yhteistyö olivat vastaajille tärkeimpiä luovuuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä. Luovuuden tärkeimpiä edistämiskeinoja olivat jäsenille suotu riittävä vapaus työskentelyn osalta sekä yhteiset projektit.
Ideat ja ratkaisut syntyvät osuuskunnissa useimmiten yksittäisten henkilöiden toimesta ja hieman harvemmin työparien/työryhmien tai koko porukan toimesta. Osuuskuntien demokraattisuus tuli kyselyssä esille siinä, että uusien ideoiden tukeminen - tulivat ne keneltä hyvänsä - koetaan tärkeäksi.

Työhyvinvointi
ratkaisevan tärkeää

Työhyvinvoinnin arvostamisen osalta tulokset olivat kauttaaltaan myönteisiä. Työhyvinvointi koetaan osuuskunnissa tärkeäksi ja siihen halutaan panostaa. Vastaajista enemmistö oli vähintään melko paljon samaa mieltä siitä, että heidän oma osuuskuntansa pyrkii aidosti toimimaan kestävän työelämän, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.
Samoin osuuskunnat ovat oikeasti kiinnostuneet työpaikalla ilmenevien ristiriitojen ratkaisemisesta työyhteisön ja sen toiminnan kannalta hyvällä tavalla. Osuuskunnat pyrkivät toimimaan reilusti ja eettisesti sekä asiakkaitaan, työntekijöitään ja jäseniään kohtaan.
Merkillipantavaa on, että osuuskunnissa tuetaan työntekijöiden mahdollisuutta tehdä työtään itsenäisesti. Lisäksi osuuskunnissa edistetään työntekijöiden mahdollisuutta olla ylpeitä työstään.
Nykyisten työelämän haasteiden kannalta on myös rohkaisevaa, että osuuskunnissa pyritään vaalimaan hyvää yhteishenkeä ja luottamusta tukevaa keskusteluilmapiiriä.


Eliisa Troberg,
Ruralia-instituutti, Helsingin yliopistoEero Riikonen, Osuuskunta Toivo

| Sivun alkuun |