kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 


Osuustoiminnalle varovaista tukea
suurimmilta puolueilta

Pellervo-Seura ja muut suomalaiset valtakunnalliset osuustoimintajärjestöt asettivat yhteiset tavoitteensa kevään eduskuntavaaleihin ja niiden jälkeisen uuden hallituksen hallitusohjelmaa varten (OT 1/11).
Suurimmat puolueet kertovat seuraavassa näkemyksiään osuustoiminnasta ja sen vaaliohjelmasta.

TIUKKA MENOKURI
Arto Satosen (kok.) mukaan voidaan selvittää, voisiko osuuskuntien liittymismaksujen verotusta korjata. Hän muistuttaa kuitenkin, että on otettava huomioon talouden vakava kestävyysvaje, minkä vuoksi valtion menoja lisääviä tai tuloja vähentäviä päätöksiä on harkittava tarkkaan.

Kokoomuksen lehtemme kysymyksiimme vastaajaksi nimeämä kansanedustaja Arto Satonen Pirkanmaalta pitää hyvänä, että osuustoiminnan vaaliohjelmassa korostetaan yrittäjyyttä ja suomalaista omistajuutta.

– Kokoomus näkee yrittäjähenkisyyden Suomen menestymisen keskeiseksi edellytykseksi. Ilman yrityksiä ei maahamme synny työpaikkoja, verotuloja tai hyvinvointia. Kotimaisen omistajuuden edistäminen on myös tärkeää pääomien säilymiseksi Suomessa, Satonen toteaa.

Uusi osuuskuntalaki on tulossa
Jo pitkälle oikeusministeriössä valmisteltu uusi osuuskuntalaki tulee hänen mukaansa säätää tämän vaalikauden aikana, mutta tarkempaa ajankohtaa on vaikea arvioida ennen hallitusohjelman valmistumista.

– On tärkeää, että osuuskuntalaki saatetaan ajan tasalle huomioiden esimerkiksi yhtiölainsäädännössä tapahtuneet muutokset.

Viime hallitusohjelmaan kirjattiin osuuspääoman korkojen verovapausrajan nosto nykyisestä 1500 eurosta vähintään 5000 euroon. Siitä huolimatta korjaus ei toteutunut. Satosen mukaan syynä tähän oli Suomen joutuminen jyrkkään taantumaan loppuvuodesta 2008, jonka seurauksena valtion verotulot vähenivät ja valtion velkaantuminen kiihtyi.

– Tästä syystä joitakin hallitusohjelmaan kirjattuja, valtion tuloja vähentäviä tavoitteita ei pystytty toteuttamaan. Kokoomus on kuitenkin jo pitkään pitänyt tärkeänä kotimaisen omistajuuden ja pienimuotoisen sijoittamisen edistämistä muuttamalla kaikkein pienimmät pääomatulot kokonaan verovapaiksi.

Satonen ei uskalla luvata nytkään tarkkaa aikataulua osuuskuntien verotuksen tasapuolistamiseksi muihin yritysmuotoihin nähden.

– Hallitusohjelmaneuvotteluissa käydään läpi verotuksen kokonaisuus. Tällöin voidaan tarkastella myös osuuskuntien verotusta.

Huono taloustilannejarruttaa uudistuksia

Ot-järjestöt kummeksuvat oikeuskäytännössä syntynyttä nykytulkintaa, jonka mukaan sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöverkkoa ylläpitävän osuuskunnan liittymismaksuista on suoritettava tulo- ja arvonlisävero.

Kokoomuksen mielestä voidaan selvittää, voisiko liittymismaksujen verotusta korjata. Satonen muistuttaa kuitenkin, että tälläkin vaalikaudella on otettava huomioon talouden vakava kestävyysvaje, joka johtuu pääosin ikääntymiskehityksestä, mutta jota taantuma pahensi.

– Siksi kaikkia valtion menoja lisääviä tai valtion tuloja vähentäviä päätöksiä on harkittava tarkkaan. Uudet menolisäykset on etsittävä kehyksen sisältä uudelleen kohdentamalla.

Kilpailevat yritysmuodot ”samalle viivalle”

Kokoomus suhtautuu avoimin mielin erilaisiin palvelutuotantotapoihin.
Osuustoimintaväki on kritisoinut esim. sitä, että julkinen sektori ei ole hyödyntänyt tarpeeksi osuustoiminnan mahdollisuuksia palvelujen järjestämisessä.

– Meille julkinen, yksityinen ja kolmas sektori ovat samalla viivalla. Ot-mallia voidaan hyvin hyödyntää, jos sitä kautta pystytään tuottamaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.

– Eri tuotantomallien soveltamismahdollisuuksia pitää selvittää. Palveluiden laatu ja kustannustehokkuus ovat ensisijaisia kysymyksiä.

Satosen mukaan tulee erityisesti huolehtia palvelumarkkinoiden kehittymisestä ja siitä, että pienillä yrityksillä, myös osuuskunnilla, on aito mahdollisuus osallistua kuntien hankintakilpailutuksiin.

Osuustoimintayrittäjyys vahvemmin opetukseen

Ot-järjestöjen mielestä osakeyhtiömalli on tällä hetkellä etulyöntiasemassa esim. uusia yrityksiä perustettaessa. Muutenkin suomalaisten yleistieto osuustoiminnasta on huono, vaikka he monesti ovatkin jonkun osuuskunnan tai keskinäisen vakuutusyrityksen jäseniä tai asiakasomistajia.

Kokoomus haluaa, että yrittäjäkasvatusta ylipäätään lisätään kaikilla koulutusasteilla. Perusopetuksessa tulee erityisesti korostaa myönteisiä asenteita, yrittäjyyteen liittyviä perustietoja ja -taitoja sekä yrittäjämäistä toimintatapaa. Toisella asteella ja korkea-asteella osaamista ja valmiuksia yritystoimintaan pitää syventää.

– Tällöin kaikki yritystoiminnan muodot ovat opetuksessa esillä tasavertaisina vaihtoehtoina.

– Erimuotoisten yritysten tulee tehdä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, jolloin opiskelijat saavat aitoa kosketuspintaa eri yritysmuotojen käytännön pyörittämiseen. Tämä vaatii aktiivisuutta myös yrityksiltä itseltään.

Satonen ei ole mukana minkään osuuskunnan hallinnossa. Hän sanoo pyrkivänsä keskittymään mahdollisimman paljon kansanedustajan työhön. Hän kuitenkin toivoo, että osuustoiminta ja sen mahdollisuudet näkyisivät julkisuudessa aiempaa paremmin YK:n julistamana kaikkien aikojen ensimmäisenä osuustoimintavuonna 2012.

– Osuustoiminta on yksi tapa toimia markkinoilla ja Suomessa sillä on iso merkitys. Yritysmuodon menestys kumpuaa osittain historiasta ja osittain osuuskunnan soveltuvuudesta yhteistoimintatavaksi, pohtii Satonen.

Riku-Matti Akkanen
riku-matti.akkanen@pellervo.fi

| Sivun alkuun |