ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Eduskunnan lausuma ja selvitys
eivät riitä osuuskunnille

duskunta hyväksyi näyttävästi julkisuudessakin olleen yritys- ja pääomaverouudistuksen kesäkuun lopussa. Voitonjaon verotuksesta päätettiin, että osuuskunnan henkilöjäsenen osuuskunnista saamat osuuspääoman korot ovat saajalleen vuositasolla verovapaata vain 1.500 euroon saakka ja sen jälkeen 70 %:sti veronalaista pääomatuloa. Samaan aikaan listaamattomien osakeyhtiöiden veroraja on peräti 90.000 euroa.

Vaikka osuuskuntien tällaiseen verokohteluun, joka vaikeuttaa merkittävästi yritysten kehittämistä osuuskuntamuodossa ja on omiaan estämään koko osuustoiminnan kehitystä, kohdistui suurta kritiikkiä, eduskunta hyväksyi ratkaisun ja tasavallan presidentti vahvistanee lait astuvaksi voimaan 2005 alusta.

ivan kuuroille korville kritiikki ei mennyt eduskunnassa. Opposition vastalauseessa osuuskuntien huoli tuli ymmärretyksi. Hallituspuolueetkin reagoivat, sillä samalla kun eduskunta hyväksyi lakipaketin, se hyväksyi myös osuuskuntien ja osuuspääoman korkojen verokohtelua koskevan lausuman, joka muotoutui valtiovarainvaliokunnan ja sen verojaoston käsittelyssä. Lausuma kuuluu seuraavasti:

"Eduskunta edellyttää, että pikaisesti selvitetään ja selvityksen pohjalta tarvittaessa valmistellaan verosäädösten muutos siten, että osuuskunnan osuuspääomalle maksama korko rinnastetaan verotuksessa pääsääntöisesti listaamattoman yhtiön maksamaan osinkoon. Maatalouden tuottajaosuuskuntien jäseniä kohdellaan tasavertaisesti muiden osuuskuntien jäsenten kanssa. Mahdollisesti tarvittavat säädösmuutokset toteutetaan osuuskuntien jäsenille menevän voitonjaon verotusta kiristämättä. Samalla selvitetään, voidaanko ketjuverotus myös alle 10 prosentin omistukseen poistaa silloin, kun omistus liittyy läheisesti omistajien liiketoimintaan ja osuudet on omistettu vähintään 5 vuotta. Valmistelu tulee suorittaa siten, että mahdolliset säädösmuutokset voidaan saattaa voimaan vuoden 2005 verotuksessa."

Lausumassa viitataan paitsi osuuspääoman koron verotuksen korjaamiseen, myös Osuuskunta Pohjanmaan Lihan asemaan Atria-ryhmän osana. Ryhmän pienin omistajaosuuskunta on joutumassa ankaramman verotuksen kohteeksi kuin sitä suuremmat ja rikkaammat osuuskunnat Itikka ja Lihakunta.

Niin tässä kuin muutoinkin on todellakin tarpeen huomioida osuuskuntien ryhmärakenne. Samalla voidaan korjata myös Lähivakuutus-ryhmän sisäisten takuupääoman korkojen verokohtelu. Rinnastus löytyy OP-ryhmään, jonka onnistui saada asia kuntoon.

ausumassa on mainittu tärkeitä tavoiteltavia asioita, mutta lausuma on lausuma ja selvityskin vain selvitys. Lausumassa löytyy huolestuttavia sanoja kuten, "tarvittaessa", "pääsääntöisesti" ja "mahdollisesti". Näiden alle voi haudata koko korjaushankkeen, jos poliittista tahtoa ja osuustoiminnan tuntemusta ei löydy.

Osuuskuntien kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että huolella laadittu selvitys todella tehdään ja että välttämättä tarvittavat muutokset todella viedään läpi siten, että ne voivat astua voimaan samaan aikaan muun asiaan liittyvän lainsäädännön kanssa vuoden 2005 alussa.

Lausuma edellyttää hallitukselta jatkovalmistelua. Työn on luvattu alkavan pian budjettiriihen jälkeen.

eriaatteellisina lähtökohtina kannattaa toistaa mm. uuden osuuskuntalain säätämisessä löydetty yksituumaisuus ja EU:n komission viime keväänä antama tiedonanto osuustoiminnan edistämisestä Euroopassa.

Huolella valmisteltu osuuskuntalaki lähtee siitä, että se hyvin soveltuu kaikille - niin esimerkiksi suurille kuin pienille - osuuskunnille ja tukee eri elinkeinojen kehittämisedellytyksiä järkevällä tavalla. Reilun kahden vuoden kokemukset laista ovatkin olleet käytännössä myönteisiä.

EU puolestaan näkee osuustoiminnan - ei pelkästään samanarvoisena yritysmuotona kuin muut - vaan yhteiskunnan kannalta selvästi tukemisen ja kehittämisen arvoisena asiana. Asialla on erityisesti merkitystä pienosuustoiminnan ja työllisyyden kehitykselle.

Näitä molempia linjauksia vastaan osuuspääomien kilpailevaan yritysmuotoon verrattuna paljon tiukempi, hyvin yllättävä verokohtelu selvästi sotii. Pellervo-Seurallakin on kentän paineet yrittää saada osuuskuntien tasapuolinen kohtelu ja kehittämisedellytykset turvattua.


Sami Karhu
sami.karhu@pellervo.fi

| Sivun alkuun |