kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 

Maa- ja metsätalousministeriö:
VESIHUOLTOVERKOSTOJEN
RAPISTUMINEN PYSÄYTETTÄVÄ

Maamme vesijohtoverkostoista on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa noin 6 %, joka tarkoittaa 5 500 kilometrin vesijohtopituutta. Viemäriverkostoista huonoja tai erittäin huonokuntoisia on 12 % eli myös n. 5 500 kilometriä.
Saneeraustarve painottuu 1960-luvulla rakennettuihin putkiin. Saneeraustarvetta aiheuttavat monet tekijät materiaalien ominaisuuksista asennuksen ja täytön puutteellisuuksiin sekä olosuhdetekijöihin.

Vesijohto- ja viemäriverkostoja saneerataan Suomessa 700 - 900 km vuodessa. Vaikka saneeraus on kasvanut selvästi vuodesta 1992, tarve on edelleen huomattavasti toteutunutta suurempi. Verkostoja tulisi kunnostaa 1 900 km vuodessa eli kaksin- tai lähes kolminkertainen määrä nykyisestä, jotta niiden kunto pystytään turvamaan ja saneerauksen jälkeenjääneisyys poistamaan.
Saneerausvelan poistaminen kymmenessä vuodessa edellyttää selvityksen mukaan vesihuoltoverkostojen saneerausten rahoituksen nostamista n. 320 miljoonaan euroon vuodessa. Kasvua nykyiseen olisi 200 miljoonaa euroa. Saneerauksen kasvattaminen tälle tasolle lisäisi Suomen vesihuoltolaitosten vuotuisia kustannuksia keskimäärin 15-20 %. Tämä vaikuttaisi vesihuollon maksuihin tapauskohtaisesti, sillä esimerkiksi muutokset uusinvestointien määrissä ja omistajille suunnatuissa tuloutuksissa vaikuttavat myös maksujen kehittymiseen.
Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon maksujen tulisi olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voitaisiin kattaa myös vesihuoltolaitosten investoinnit ja kustannukset. Kustannusten kattamisen vaatimus koskee myös vesihuoltolaitoksen saneerausinvestointien kustannusten kattamista.
Saneeraustoiminnan vaje antaa kuitenkin aihetta harkita lainsäädännön kehittämistä riittävän rahoituksen varmistamiseksi. Vesihuoltolaitosten tulisi joka tapauksessa parantaa varautumista saneerausinvestointien kasvuun ja kehittää selkeät perusteet ja rahoitussuunnitelmat verkostosaneerauksille.
Suomen vesijohto- ja viemäriverkostojen nykytilasta ja saneeraustarpeesta valmistui toukokuussa maa- ja metsätalousministeriön tilaama selvitys. Työ on jatkoa 1992 tehdylle tutkimukselle, jossa selvitettiin yhdyskuntatekniikan verkostojen silloista kuntoa ja saneeraustarvetta. Selvityksestä on vastannut FCG Planeko Oy. Tulokset ja johtopäätökset pohjautuvat mm. vesihuoltolaitoksille tehtyyn kyselyyn ja ympäristöhallinnon vesihuoltotilastoihin.
Vesijohto- ja viemäriverkostojen määrissä ja ominaisuuksissa viime vuosina tapahtunutta kehitystä selvitettiin otanta-aineistojen perusteella. Koko maan vesijohtopituuden arvioidaan olevan tällä hetkellä n. 92 000 km ja viemäripituuden n. 46 000 km. Vesijohtoja rakennetaan vuosittain 1600 km ja viemäreitä 950 km. Putkimateriaaleissa muovin osuus on edelleen kasvanut.


| Sivun alkuun |