kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 

Osuuskunnan terveystarkastus tekeillä Brysselissä

Euroopan maatalousosuuskuntien järjestön Cogecan hollantilainen puheenjohtaja, professori Gert van Dijk on haastanut jäsenjärjestöt osuustoiminnan terveystarkastukseen eli käymään strategista keskustelua osuustoiminnan kilpailukyvyn tekijöistä.

Idea on saanut alkunsa samaan aikaan tekeillä olevasta EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta, jota myös terveystarkastukseksi kutsutaan.

Markkinoiden ennakointi tärkeää

Cogecan johtokunta hyväksyi osuustoiminnan terveystarkastuspaperin viime kokouksessaan. Siinä on listattu osuuskuntiin vaikuttavat ulkoiset tekijät, kuten markkinoiden kehitys, ruokaketjun toiminta, ilmastonmuutos, teknologian kehitys ja maatalouspolitiikan muutokset.
Van Dijk haastaa miettimään, mikä on markkinoiden kasvupotentiaali ja myös minkälaisia julkisia hyödykkeitä osuuskunnat tuottavat. Osaavatko osuuskunnat hyödyntää kehittyvien markkinoiden signaaleja jäsentensä hyödyksi?
Maatalousosuuskuntien tulisi myös miettiä, mitä kaupungistuminen merkitsee kilpailukyvylle sekä osuuskunnan laajentumismahdollisuuksille. EU:n maatalouspolitiikassa siirrytään tuotannosta irrotettuihin tukiin ja kevyempään markkinasääntelyyn. Miten yhdistää maataloudessa sekä tehokas raaka-ainetuotanto että yhteiskunnalle aiempaa tärkeämpi luonnonhoitajan rooli?

Kysyntä kasvaa monilla eri alueilla

Osuuskuntien vahvuutena EU:ssa ovat viimeaikainen yhdistymiskehitys ja vahvat kasvustrategiat. Hollantilaisen osuustoimintatutkimuslaitoksen NICEn mukaan EU:n 100 suurinta osuuskuntaa lisäsi liikevaihtoaan 128 mrd eurosta 144 miljardiin vuosina 2003-2006. Tästä huolimatta osuustoimintasektorin heikkoutena EU:ssa on edelleen pienten heikkojen osuuskuntien suuri määrä ja niiden resurssipula.
Mahdollisuuksia osuuskunnille tuovat maailman väestönkasvu ja kuluttajien ostovoiman kasvu. Ruuan kysyntä kasvaa kuten myös bioenergian raaka-aineiden kysyntä.
Yhteiskunta arvostaa yhä enemmän ympäristönsuojelua ja hoidettua maaseutumaisemaa. Kuluttajat ja kansalaiset vaativat elintarvikesektorilta vakautta, vastuullisuutta ja turvallisuutta. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii tarkkaa analyysiä ja toimintastrategiaa.

Vertailu yksityissektoriin

Haasteena osuuskunnille tulevat olemaan lisääntyvät markkinavaihtelut. Raaka-ainevarastot ovat huvenneet ja maataloustuotteista on tullut spekulaation kohde maailman pörsseissä. Elintarviketuotannon kustannukset ovat kohonneet voimakkaasti samalla kun vahva vähittäiskauppa estää tuottajahintojen nousun kustannusten nousua vastaavaa vauhtia.
Osuustoiminnan terveystarkastuspaperin onkin tarkoitus herättää keskustelua, miten osuuskunnat pärjäävät vertailussa yksityisten yritysten kanssa yritysmuotoeroista riippumatta. Yksityinen sektori on ainoa, mihin osuuskuntien kilpailukykyä ja pitkän aikavälin kehitystä tulisi van Dijkin mielestä vertailla. Terveystarkastuksen tavoitteena on säilyttää nykyisten osuuskuntien taloudellinen elinvoimaisuus ja mahdollistaa osuuskuntien kehittyminen ja toimintaympäristön suotuisa kehitys jatkossa.

Uusia alueita haetaan

Tähänastisessa keskustelussa osuustoiminnan terveystarkastuksesta Cogecan jäsenet ovat toivoneet myös sektorikohtaista analyysiä, sillä maataloussektorilla on hyvin erilaisia osuuskuntia, esim. suuret monialaiset panostuottajaosuuskunnat tai yhden sektorin alkutuotanto-osuuskunnat. Myös uusien jäsenmaiden osuuskuntien menestymisen eteen täytyy edelleen tehdä töitä. EU:n maatalous- ja maaseutupolitiikasta pitäisi löytää uusia aluevaltauksia perinteisten tukielementtien lisäksi.
EU:n maatalouspolitiikan on luotava kaikille viljelijöille mahdollisuudet tuottaa ruokaa ja saada maanviljelystä riittävä toimeentulo. Myös yhteiskunnalle tärkeiden aineettomien hyödykkeiden tuottamisesta on saatava reilu kompensaatio.
Osuuskuntien toiminnan kannalta tärkeä markkinoiden vakaus vaatii maatalouspolitiikalta riittäviä työkaluja markkinoiden hallintaan. Osuuskuntia tulee myös lainsäädännössä kohdella tasapuolisesti muiden yritysmuotojen kanssa.
Cogecan roolina on toimia keskustelufoorumina osuuskuntien johdolle, etsiä uusia kehityssuuntia osuuskunnille sekä viedä viestiä eteenpäin menestystarinoista, miksei myös selvimmistä epäonnistumisista eri alueilla, sillä sekä sekä parhaat onnistumiset että pahimmat epäonnistumiset opettavat eniten. Cogecan tehtävä on myös varmistaa EU-tasolla osuuskuntien tarpeiden huomioon ottaminen lainsäädäntötyössä.
Keskustelu osuustoiminnan terveystarkastuksesta jatkuu lokakuussa Cogecan johtokunnan kokouksessa.


Hanna Leiponen-Syyrakki

Suomen maatalouden ja osuuskuntien toimisto, Bryssel
hanna.leiponen-syyrakki@mtk.fi


| Sivun alkuun |