ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Markkinatilanne koettelee YHTEISKUNTAVASTUUTA

Vain taloudellinen kannattavuus varmistaa yrityksen kestävän olemassaolon. Siten myös kipeiden päätösten tekeminen, kuten henkilöstön vähentäminen, mahtuu yhteiskuntavastuun raameihin. Tällöin ainakin osa työpaikoista ja yrityksen pysyvyys voidaan turvata. Tässä on esimerkkinä kannattavuusongelmien koettelema Finnforest.

Yhteiskuntavastuussa sosiaalinen vastuu näkyy selvimmin yrityksen tarjoamien työpaikkojen määrässä. Erityisesti mekaaninen puunjalostus on Suomen kansantaloudelle tärkeä, sillä se työllistää massa- ja paperiteollisuuteen verrattuna paljon, pääosin maaseudulla. 

Työpaikat ovat kuitenkin visainen asia hankalassa markkinatilanteessa. Etenkin saha- ja puuteollisuutta on viime vuosina koetellut jatkuva ylitarjonta, joka on leikannut yritysten kannattavuutta. Finnforest ilmoitti viimeksi syyskuussa työpaikkojen vähenemisestä: Soinlahden sahalta loppuvat ehkä 35 ihmisen työt.
Syyskuun lopussa Metsäliitto päätti sulauttaa koko Finnforest-konsernin itseensä. Tämä voi merkitä työpaikkojen vähentymistä edelleen, vaikkei asia ole vielä selvä. 

Yritysten vastuuseen kuuluu myös taloudellinen vastuu omistajille sekä ympäristövastuu. Finnforestille tärkeä taloudellisen vastuun sidosryhmä ovat emo-osuuskunnan 132.000 metsänomistajajäsentä, joiden puuta jalostetaan.

Ympäristövastuussa korostetaan, että on tärkeää tuntea toiminnan ympäristövaikutukset ja kertoa niistä. Yritys julkaisi ympäristöraportit vuosilta 1999-2002. Kahdelta viime vuodelta se on julkaissut laajemman yritysvastuuraportin Global Reporting Initiative -käytännön mukaisesti.

Metsäliitossa on toistaiseksi luotu tytäryhtiöittäin yhteiskuntavastuun periaatteet ja yhteisesti määritellyt arvot. Asiat toteutetaan yksiköissä kunkin toimintakulttuuriin ja toimialaan sopivasti, Finnforestin laatu- ja ympäristöjohtaja Sonja Martikainen kertoo.

Sosiaalinen vastuu määritellään "hyvien toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kehittämiseksi suhteessa Finnforestin sidosryhmiin” ja luvataan toimittavan "ihmisoikeuksia kunnioittaen, työntekijöitä yksilöinä arvostaen sekä tasavertaisuuteen pyrkien". Ensisijainen sosiaalisen vastuun kohde on henkilöstö. Hyvät ja turvalliset työolot ovat keskeisiä, erityinen kehittämiskohde on oppiminen. 

Pehmeät arvot 
ovatkin kovaa ydintä


Martikainen korostaa yrityksen vapaaehtoista sitoutumista vastuuasioiden kehittämiseen. Paineita tuo ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten jatkuvasti kasvava kiinnostavuus yhteiskunnassa. Lisäksi kilpailijat kehittävät samoja asioita. Siksi yhteiskuntavastuusta on huolehdittava ja raportoitava. 

Finnforestissa uskotaan vastuullisen liiketoiminnan kannattavan parhaimmin pitkällä tähtäimellä. Mahdollisimman avoin ja vastuunsa hoitava organisaatio nähdään vetovoimaiseksi kumppaniksi. 

- Systemaattisella seurannalla voi huomata vaikkapa yksiköiden eroavuuksia energian käytössä, jolloin voidaan selvittää syitä, pohtii Martikainen. Samoin jos jossakin yksikössä on vähän sairauspoissaoloja, muut voivat saada siltä vinkkejä henkilöstöasioiden kehittämiseen.

Usein pehmeiksi mielletyt vastuuasiat liittyvät saumattomammin liiketoiminnan kovaan ytimeen kuin yleensä ymmärretään: näin edistetään pitkän aikavälin kestävää taloudellista kannattavuutta.

Finnforestissa sosiaalisen vastuun ja myös ympäristövastuun kehittämisen haasteena ovat olleet monet toimintakulttuurit ja konkreettisesti eri kielet sekä maittain vaihteleva lainsäädäntö. Yhteiskuntavastuuta toteutetaankin maassa maan tavalla.

Silti esim. laatujärjestelmien kehittämistä ja ympäristöasioita seurataan likimain 
samoilla mittareilla kaikissa yksiköissä. Muita vertailukelpoisia mitattavia ovat asiakastyytyväisyys, työterveys, työturvallisuus ja henkilöstön koulutus.
Yhteiskuntavastuun kehittämistyö on Finnforestissa ennemmin alku- kuin loppuvaiheessa, vaikka paljon työtä on jo tehty ja myös tuloksia saatu. 

Kaskisissa 
korostetaan jaksamista


Finnforestin Kaskisten saha- ja jatkojalosteyksikössä tuotanto on kasvanut viime vuosina selvästi. Työpaikat ovat kuitenkin vähentyneet, sillä investoinnit teknologiaan ovat lisänneet tuottavuutta.

Kaskisten yksikön johtaja Jari Johansson arvostaa yhteiskuntavastuuta, vaikka sana ei jokapäiväisessä kielenkäytössä olekaan. Käytännön toiminnassa väljästi ilmaistut tavoitteet muuttuvat kuitenkin yhteiskuntavastuussakin konkreettisiksi asioiksi. 

- Henkilöstöasioiden kehittämisessä meillä ensisijainen investointikohde on jaksaminen ja terveys. Sponsoroimme esim. liikuntaharrastuksia ja kampanjoimme painonpudotusta ja tupakoinnin lopettamista. Henkistä vireyttä edistämme esim. teatterimatkoilla. 

Johansson korostaa myös avoimuuden merkitystä. Kaskisissa tiedottaminen on yksi kehittämiskohde. Tietoa halutaan tarjota lisää paitsi omalle henkilöstölle, myös vuoropuhelua erityisesti Kaskisten kaupungin kanssa. 

- Yhteiskuntavastuuseen kannattaa satsata, vaikka monia asioita on vaikea mitata, ja byrokratiakin lisääntyy. Omistaja hyötyy, kun työntekijät jaksavat tehdä töitään.

Taulukko: Metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä 2003 >>

Ritva Toivonen 
tutkimusjohtaja, PTT 

  Finnforest

- Metsäliiton kokonaan omistama tytäryhtiö, fuusioidaan alkuvuonna 2006 Metsäliitto Osuuskuntaan.
- Tuottaa puupohjaisia tuote- ja palveluratkaisuja rakentamisen, kaupan ja jakelun sekä teollisuuden asiakkaille (sahatavara, vaneri ja jatkojalosteet). 
- Henkilöstö 2004 (21 maassa): 7 998, joista Suomessa 2 522. Viime vuonna henkilöstön määrä kasvoi 388:lla yritysostojen myötä, mutta Suomessa väheni 50:llä. 
- Kaskisten yksikkö sahaa ja jatkojalostaa sahatavaraa. 70 % tuotannosta vientiin. Puun jalostus: n. 220 000 m3 tukkia vuodessa. Henkilöstö: 110 ml. tehtaan alueella työskentelevät alihankkijat ja urakoitsijat - määrä väheni n. 30:llä.


| Sivun alkuun |