ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

Pankin yhteiskuntavastuun tarkistuslista

Yhteiskuntavastuu on kestävän kehityksen toteuttamista yrityksessä. Yhteiskuntavastuussa korostuvat yleensä muutamat osa-alueet toimialasta riippuen. Pankkisektorilla osaaminen, luotettavuus, palvelu ja kilpailukyky nousevat esiin tärkeimpinä seikkoina. 

Pankin yhteiskuntavastuun osatekijöitä:

- Visiona on tulla yhdeksi parhaista yhteiskuntavastuun kantajista.
- Yhteiskuntavastuuta kehittävät hankkeet ovat budjetissa muiden hankkeiden kanssa tasaveroisia. 
- Pankin johtoryhmä päättää, missä yhteiskuntavastuun toteuttamisen osa-alueissa kukin henkilö on mukana. Mittareita seurataan säännöllisesti.
- Toiminnan etiikka on usein keskustelun kohteena. (Esim. kerran vuodessa järjestetään ns. etiikkapalaveri, jossa syvennytään liiketoiminnan keskeisiin eettisiin haasteisiin.)
- Yhteiskuntavastuuseen liittyvät lait, säädökset ja sopimukset tunnetaan, sekä suositukset, jotka pyritään ylittämään.
- Pankin arvot on määritelty, ja ne ohjaavat käyttäytymistä.

Taloudellinen vastuu

- Pankin tulos varmistaa toiminnan jatkuvuuden, investoinnit sekä kilpailukykyiset palkat, ja tuloksen muotoutumista seurataan jatkuvasti.
- Yhteiskunnalle maksetaan verotuloja, jotka lisäävät yhteiskunnan hyvinvointia. 
- Varmistetaan, että taloudelliset velvoitteet yhteiskunnalle on maksettu: arpajaisverot yms.
- Osaamista ja kilpailuetuja kehitetään niin, että asiakkaat tulevat mieluummin "meidän pankkiimme".
- Suunnitelmat markkinoista, asiakkaista, palveluista, osaamisesta ja kilpailueduista sekä kilpailijoista tehdään ajoissa ja perusteellisesti.
- Rahoituspäätöksissä huomioidaan asiakkaan yhteiskuntavastuun tila. 

Sosiaalinen vastuu

- Pankin johtajat tunnistavat tärkeimmät sidosryhmät (henkilöstö, omistajajäsenet, asiakkaat, hallinto, viranomaiset, ammattiyhdistysliike, tiedotusvälineet, lähiyhteisö ja yhteishyödylliset yhteisöt) ja niiden edustajat sekä sopivat yhteydenpidosta ja toimenpiteistä.
- Henkilöstön hyvinvointia, osaamista, poissaoloja ja panostuksia koulutukseen tutkitaan.
- Työskentelyolosuhteet ovat hyvät (työssä kehittyminen, palkitseminen ja kannustava ilmapiiri).
- Palkkatasoa verrataan alan yleiseen palkkatasoon sekä naisten ja miesten palkkatasoa verrataan ja varmistetaan, että samasta työstä maksetaan samaa palkkaa.
- Työntekijöitä haetaan pitkäaikaisiin työsuhteisiin tarvekartoituksen pohjalta.

- Työterveydenhuoltoon liittyen kartoitetaan
o työn psyykkisen kuormituksen hallinta
o ergonomia ja työympäristö
o ammatillinen kuntoutus
o sairaanhoito
o sairauspoissaoloseuranta
o toiminnan suunnittelu (laaditaan toimintasuunnitelma työterveydenhuollon kanssa esim. pariksi vuodeksi eteenpäin).

- Työntekijöitä kannustetaan liikkumaan eri tavoin.
- Tehtävien psyykkinen kuormitus kartoitetaan, ja päätetään tarpeellisista muutoksista.
- Pidetään huoli siitä, että henkilöstöltä ei riistetä heidän vapaa-aikaansa.
- Suunnitteluun panostetaan yhtä huolellisesti silloinkin, kun työvoimaa joudutaan vähentämään. Työsuhteen päättävien / irtisanottujen kanssa keskustellaan ja selvitetään / kerrotaan syy työsuhteen lopettamiselle.
- Uudelleen sijoitettaville työntekijöille annetaan koulutusta vaadittavista lisätaidoista.
- Asiakkaiden odotukset ylitetään ja asiakaspalautteita tutkitaan.
- Asiakkaille tarjotaan markkinoiden parhaat palvelut, jotka täyttävät heidän tarpeensa.
- Toiminta on luotettavaa ja asiakkaan kokonaistilanne ymmärretään.
- Pankissa käytetään selkokieltä ja kerrotaan kaikki asiakkaan tilanteeseen tai valitsemaan palveluun olennaisesti liittyvät asiat.
- Pankissa toimitaan reilusti ja avoimesti yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteistyökumppanin valintakriteerit kerrotaan avoimesti.
- Yhteistyökumppaneihin sovelletaan samoja arvoja ja eettisiä periaatteita kuin omaan toimintaan.
- Kumppaneilta edellytetään tiettyjen yhteiskuntavastuun osa-alueiden ehdotonta noudattamista.
- Internet-sivut pidetään ajan tasalla. Sieltä löytyvät ajankohtaiset asiat, jotka liittyvät lähiyhteisöön.
- Mietitään toimintatapoja yritysverkostossa, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä tutkitaan.
- Suhteita lähiyhteisöihin tutkitaan analysoimalla esim. yhteistyötä koulujen kanssa ja annettuja avustuksia.

Ympäristövastuu

- Asiakkaille tarjotaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja, esim. vihreitä rahastoja.
- Henkilöstölle annetaan ympäristökoulutusta.
- Henkilöstöä kannustetaan kulkemaan työmatkat saasteettomasti.
- Uusiutumattomien materiaalien käyttöä vähennetään ja kierrätystä lisätään.
- Jätteiden määrää ja energian sekä raaka-aineiden kulutusta ja kierrätysprosenttia mitataan.
- Käytössä on ympäristöjärjestelmä, esim. WWF:n Green Office.
- Ympäristöasiat huomioidaan myös rahoituspäätöksissä.

Listan toimitti: 
Titta-Liisa Koivuporras

Liittyy Osuustoiminta-lehden 5/2005 artikkeliin osuuspankkien yhteiskuntavastuusta.
Näitä ja monia muita vinkkejä yhteiskuntavastuun tilan arvioimiseksi löytää Aaltonen T. & Tuominen K. : Yrityksen yhteiskuntavastuu - Itsearvioinnin työkirjasta (2003).

| Sivun alkuun |