ammlehti.gif (1906 bytes)

siniot1.gif (15198 bytes)

kirjaimittain.gif (7478 bytes)

 

Asiakasomistajuuden ulottuvuuksista väitöstutkimus  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa tarkastettiin elokuussa kauppatieteiden maisteri Iiro Jussilan väitöskirja ”Omistajuus asiakasomisteisissa osuuskunnissa”. Työssä tarkastellaan asiakasomisteisten osuuskuntien omistajuutta erityisesti psykologisena ilmiönä.


Iiro Jussila
Tutkimuksen tavoitteeksi Iiro Jussila on määritellyt ymmärtää omistajuutta asiakasomisteisissa osuuskunnissa etsimällä vastaus seuraaviin kysymyksiin:
* Mistä ulottuvuuksista asiakasomistajuus koostuu?
* Mitä tarpeita asiakasomistajuus tyydyttää?
* Miten asiakasomistajuuden ulottuvuudet rakentuvat?
Näkökulmaksi tutkimuksessa on valittu rivijäsenen sijaan organisaation johtamisen näkökulma. Tutkimus pyrkii näin tuottamaan liikkeenjohdon ja luottamusjohdon tulkintoja asiakasomisteisen osuuskunnan omistajuudesta ja sen psykologiasta.

Henkilökohtainen ja kollektiivinen omistajuus

Tutkimuksen pohjaksi tutkija muodostaa ensiksi kirjallisuustutkimukseen perustuvan asiakasomisteisen osuuskunnan psykologisen omistajuuden pelkistetyn viitekehysmallin. Mallissa omistajuus jaetaan henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen omistajuuteen, joissa molemmissa on sekä taloudellisrationaalinen että psykologinen ulottuvuutensa.  Asiakasomisteisen omistajuuden sosiaalinen rakentuminen

Näin saadaan neljä perusulottuvuutta mallia edelleen kehittävän jatkotutkimuksen ja jatkoanalyysin perustaksi. Tämän pelkistetyn mallin päälle rakennetaan täsmentävä viitekehys tutkimusaineiston tuottamien löydösten ja siitä tehtävien tulkintojen avulla. Lopputulemana tutkimuksessa esitetään syvennetty viitekehys omistajuuden tulkitsemiseksi asiakasomisteisissa osuuskunnissa.
Täsmentävää ja syventävää viitekehysmallia rakentava tutkimusaineisto on hankittu haastattelemalla S-ryhmän ja OP-ryhmän liikkeen- ja luottamusjohtoa sekä osuustoiminnan tutkijoita. Haastateltuja henkilöitä on 35. Lisäksi on käytetty hyväksi osuustoimintaa ja kohdeorganisaatioita käsittelevää dokumenttiaineistoa.
Tutkimusteknisesti syventyvään ymmärrykseen asiakasomistajuudesta on pyritty tulkitsemalla vuoroittain haastattelu- ja dokumenttiaineistoa ja tutkimuksen teemoja käsittelevää kirjallisuutta. Tutkimus rakentuukin hyvin pitkälti haastattelu- ja dokumenttiaineiston ja samaa aihealuetta käsittelevän kirjallisuusaineiston vuoropuhelulle, jolla tuotetaan ja nostetaan esiin tutkimuksen pelkistettyä viitekehikkoa täydentäviä ja syventäviä ainesosia.

Vuorovaikutus ratkaisee onnistumisen

Tutkimuksen tuottamat tulokset ovat taloudellisrationaalista omistajuutta koskevalta osaltaan yhdenmukaisia aiemman suomalaisen osuustoimintatutkimuksen ja -kirjallisuuden kanssa.
Asiakasomistajan henkilökohtaisen taloudellisrationaalisen omistajuuden sisältönä ovat lyhyen aikavälin hyödyt: osuusmaksulle maksettava kompensaatio, tuotteiden ja palvelusten saatavuus sekä niiden laatu, hintaetu, ostohyvitys sekä vuotuinen ylijäämän palautus.
Kollektiivisen taloudellisrationaalisen omistajuuden ainekset liittyvät osuuskunnan jatkuvuuden turvaamiseen ja sitä kautta lyhyen aikavälin hyötyjen saamiseen myös tulevaisuudessa. Näitä aineksia ovat: osuuskunnan kerryttämä yhteisomaisuus, kollektiivisen pääoman ja tulorahoituksen turvin tehtävät investoinnit, yrittäjien tukeminen, ihmisten työllistäminen, suora rahallinen tuki alueelle ja muu aluetta kehittävä voimavarojen käyttö.
Keskeistä kollektiivisessa taloudellisrationaalisessa omistajuudessa on jäsenten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus osuuskunnan ja alueen välillä.
Asiakasomistajuuden henkilökohtaisella psykologisella ulottuvuudella kokoavaksi käsitteeksi muodostuu henkilökohtainen omistajuuden tunne, joka tyydyttää henkilökohtaisen vaikuttavuuden, oman identiteetin ja oman paikan tarpeita.
Yhteisöllisellä psykologisella ulottuvuudella vastaavasti ydinkäsite on yhteisöllinen omistajuuden tunne, joka tyydyttää yhteisöllisen vaikuttavuuden, yhteisöllisen identiteetin ja turvallisuuden tarpeita.
Asiakasomistajuuden psykologisten ulottuvuuksien tutkija näkee kietoutuvan voimakkaasti taloudellisrationaalisiin ulottuvuuksiin, sekä henkilökohtaisen että kollektiivisen omistajuuden tasolla. Mallin avulla voidaan näin esimerkiksi eritellä sitä, kuinka henkilökohtaiset psykologiset ulottuvuudet saattavat tukea tukea paikallisia organisatorisia ratkaisuja, kun taas taloudellisrationaalisen omistajuuden ulottuvuudet voivat puhua alueellisesti laajempien ratkaisujen puolesta.
Tutkimuksensa tärkeimpänä antina tutkija pitää asiakasomistajuudesta käytävän tieteellisen keskustelun laajentamista psykologisen omistajuuden käsitteillä ja näiden liittämistä yhteisötasolla paikallisuuteen ja alueellisuuteen. Esimerkiksi asiakasomisteisia organisaatioita yhdistettäessä on omistajuuteen sisältyvien psykologisten piirteiden tunnistaminen tärkeää. Tällöin muun johtamisosaamisen rinnalle nousee psykologinen osaaminen: kyky tulkita tunnetiloja ja paikallisuuden psykologiaa sekä ymmärtää asiakasomistajuuden kohteiden symbolisia merkityksiä jäsenyhteisöjen identiteetin rakentajina.

Kari Inkinen

Iiro Jussila: Omistajuus asiakasomisteisissa osuuskunnissa. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 271. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2007. ISBN 978-952-214-408-9.

| Sivun alkuun |