Herra Oikeusministeri

 

 

 

Uuden osuuskuntalain (OKL) valmistelutyö alkaa olla loppuvaiheessaan ja kun myös laaja lausuntopalaute asiasta on nähtävillä, lain valmistelutyössä mukana ollut asiantuntijatyöryhmä haluaa vielä kunnioittaen esittää näkemyksenään seuraavaa:

Osuuskunnan ja osakeyhtiön eroavuus yhteisömuotona on se, että osuuskunta on jäsenyhteisö ja osakeyhtiö on pääomayhteisö. Uusi OKL-ehdotus, joka pääosin on hyvä, sisältää kuitenkin eräitä periaatteellisia kohtia, joista käsityksemme mukaan seuraa, että osuuskunnan ja osakeyhtiön välinen mainittu eroavuus luonteeltaan erilaisina yhteisömuotoina hämärtyy. Mielestämme yhteisömuotojen luonne-ero tulee edelleenkin säilyttää selvänä. Sen vuoksi esitämme seuraavaa:

      1. Jäsen ja ääni-periaate tulee säilyttää ensimmäisen asteen osuuskunnissa.
      2. Perustajia ja jäseniä osuuskunnassa tulee olla vähintään kolme.
      3. Osuuskunta tulee määritellä OKL-ehdotuksen tavoin. Määritelmää voitaisiin kuitenkin laajentaa siten, että osuuskunnan tarkoitus voisi olla myös yleishyödyllinen.

Kansainvälisen osuustoimintaliiton (ICA) linjaukset ja suositukset osuuskuntien kehittämiseksi tulevaisuudessa korostavat jäsenten yhteistyötä, jäsenvaltaisuutta sekä jäsen ja ääni-periaatetta päätöksenteossa. Katsomme, että osuuskuntalainsäädännön tulisi Suomessakin olla linjassa näiden periaatteiden kanssa. Viittaamme myös niihin moniin yksityiskohtaisiin perusteluihin, joita lukuisat lausunnonantajat taustaryhmiemme lisäksi ovat lausunnoissaan näistä asioista esittäneet.

 

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2000

 

Juha Laisaari Esko Hollman Olavi Leppänen

 

Seppo Pöyhönen Juhani Tevameri