31. | 3. | 2004  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

Asiakirjasta suomennos Pellervossa
Osuustoiminnan edistämisestä
toimenpideohjelma EU:lle 
EU:n komissio julkaisi odotetun tiedonantonsa osuustoiminnasta kuukausi sitten. Tiedonantoon liittyy toimenpideohjelma osuustoiminnan edistämiseksi Euroopassa seuraavien viiden vuoden aikana.
   Tiedonanto on valmisteltu komissaari Erkki Liikasen alaisessa organisaatiossa. Asiakirjan pohjapaperin laati erikoistutkija Pekka Pättiniemi.
   Asiakirjaa valmisteltiin runsaat kymmenen vuotta. Vauhtia sen valmistumiseen antoi unionin itälaajentuminen.
   Pellervossa tehtiin tiedonannosta epävirallinen suomennos.

Myönteisimmmät odotukset kolmeen vuoteen
Pk-yritykset toiveikkaita
Pienen ja keskisuuren teollisuuden yritykset uskovat taloudellisen kasvunkiihtyvän. Tämä näkyy Finnveran ja Suomen Yrittäjien kokoamasta Pk-yritysbarometrista, jossa on mukana 3 000 yrityksen näkemykset.
   Pk-yritysten toiminta painottuu kotimarkkinoille, joilla kulutuskysyntä on jatkunut hyvänä.
   Odotusten paraneminen näkyy myös Finnveran rahoituksessa, jonka kysyntä on lisääntynyt 25 prosenttia vuoden alkupuolella verrattuna saman ajan kysyntään 2003. Nyt myös pk-yritysten voidaan olettaa ryhtyvän investoimaan.
   Alueellinen kehitys näyttää vahvimmalta pääkaupunkiseudulla, kun taas Etelä-Karjalan ja Kainuun sekä Lapin odotukset lähimmän vuoden talouskehityksestä ovat vaisuimmat.
   Pk-yritykset arvioivat liikevaihtonsa kasvavan vuoden sisällä. Sitä kautta ne uskovat myös kannattavuuden kohenevan nykyisestä. Puolet yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan, 40 prosenttia arvioi niiden paranevan.
   Joka viides pk-yritys aikoo lisätä henkilökuntaansa, viisi prosenttia vastaajista arvioi vähentävänsä. Näin voitaisiin odottaa yli 15 000 uutta työpaikkaa pk-sektorille.
   Risto Suominen Suomen Yrittäjistä sanoo pk-sektorin vastuun työllisyyden ylläpitämisestä lisääntyvän, koska suuret yritykset kärsivät vientiedellytysten heikkenemisestä ja lisäksi siirtävät massatuotantoa Suomea edullisempiin maihin.
   Henkilökuntaa lisäävistä yrityksistä yli 20 prosenttia ei tunnu löytävän ammattitaitoista työvoimaa. Myös suuren työttömyyden alueilla on samalla puute työvoimasta.
   Yksi yritysten kehittymisen esteistä on Suomisen mukaan juuri ammattitaitoisen työvoiman puute, kilpailu ja palkkojen kehitys mainitaan myös. Eniten kehittämistä yritykset kokevat olevan myynnissä, mutta myös henkilöstön koulutuksessa. Tuotekehitys ja verkostoituminen ovat muita kehittämistarpeita.
   Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Järventaus huomauttaa, että yritysten parantuneet odotukset ja lisääntyneet investointien halut eivät poista rakennemuutosten tarvetta.
   Järventaus hyväksyy ehdotetun työnantajan sivukulujen matalapalkkaporrastuksen, mutta edellyttää, että:
   "Nykyisiä porrastuksia ei poisteta, alennus on riittävän suuri, rahoitus toteutetaan yleisen veronalennuksen puitteissa eikä juuri siirtämällä maksuja muihin työnantajamaksuihin."
   Järventauksesta noin kymmenen prosentin porrastus työnantajan sivukuluihin alkaisi tehota. 
   Järventaus esittää selvitettäväksi myös, miksi kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla eivät kohtaa.
Sijoittajiakin kaivataan
   Omistajanvaihdos on tulossa 20 prosenttissa pk-yrityksistä viiden vuoden sisällä. Tämä edellyttää nykyistä suurempaa rahoitusta Finnveralta tulevina vuosina.
   Myös sijoittajia kaivataan pk-yrityksissä. Kasvuyrityksistä 18 prosenttia haluaa sijoittajia mukaan. Heitä kaivataan myös omistajanvaihdoksiin.

Tapiola-ryhmä ennakoi: EKP laskee korkoa ennen kesää
Talouden hidas nousu jatkuu
Tapiola-ryhmän pääekonomisti Jari Järvinen sanoo, että ajat ovat epäkiitolliset talouden ennustajalle: talouden liikkeet voi perustellusti arvioida suuntaavan kasvuun tai laskuun. "Hyvät uutiset kuitenkin dominoivat", Järvinen sanoo omasta suhdannekatsauksestaan.
   Tapiola-ryhmä julkaisi kautta aikain ensimmäisen suhdannekatsauksensa 31. maaliskuuta. Järvinen ennustaa siinä, että Suomen kokonaistuotanto kasvaa 2,3 prosenttia kuluvana vuonna ja 2,5 prosenttia vuonna 2005. Koko euroalueen kasvu on tänä vuonna vain 1,5 prosenttia, ja ensi vuonnakin kasvu jää 1,8 prosenttiin.
   Vahvat talouden kasvua osoittimet Yhdysvalloissa ovat heikkenemässä. Yhdysvaltain, Japanin ja koko maailmantalouden nousu heikkenee Tapiola-ryhmän ennusteen mukaan vuonna 2005. Juuri Yhdysvaltojen talouden kaksoisvajeisiin liittyvät yleiset talouden kasvun suurimmat riskit.
   Työttömyys ei katsauksen mukaan korjaannu näillä talouden kasvuluvuilla - paitsi ajan mittaan työvoiman tarjonnan vähetessä. Poliitikotkin näyttävät hänestä tyytyvän nykyiseen työllisyystilanteeseen. Järvinen ei listaa keinoja, joilla talouskasvu kiihtyisi työllisyyttä parantavaksi, mutta viittaa kuitenkin reaalikorkojemme suuruuteen muuhun euroalueeseen verrattuna.
   Euroopan keskuspankin Järvinen veikkaa laskevan korkoa puolella prosenttiyksiköllä kesään mennessä. "Ellei se näin tee, se saa varautua kasvun heikkenemiseen."
   Inflaation voimistumisesta ei Tapiola-ryhmän suhdannekatsauksen mukaan ole pelkoa lähivuosina, mutta pientä lisäystä ryhmä ennakoi.
   Muiden talousennustajien tapaan Tapiola toteaa, että kasvu Suomessa on kuluttajien varassa. Vahva euro ruokkii kotitalouksien kulutusta päin vastoin kuin vientiyrityksiä.
   Investoinneista ei ole lyhyellä aikavälillä talouden voimistajaksi - niitä kun tehdään paljolti muualla kuin Suomessa. Tapiola lyö kuitenkin investointien kehitykseen yhden prosenttiyksikön lisää tämän vuoden kasvuun vuodeksi 2005.
   Tapiola-ryhmän ensimmäinen suhdannekatsaus käsittelee näkyvästi kansainvälisiä valuutta-asioita ja kansainvälisiä talousnäkymiä. Se vaikuttaa täydentävän ryhmän kotimaahan painottuvaa aktiivisuutta.
   Tapiola Pankin toimitusjohtaja Harri Lauslahti kuvaa, että ryhmällä on pitkältä ajanjaksolta talousseurantaa; onhan sitä tarvittu sijoitusten turvaamiseksi. Kun vielä Tapiola aloitti pankkitoiminnan, Lauslahden mukaan ryhmälle istuu hyvin myös talousennusteiden julkaiseminen, lisäksi se antaa vihjeitä asiakkaille varojen hoitamisessa.
   Tapiola Pankin kehitys on Lauslahden mukaan ylittänyt odotukset: maaliskuussa ylittyi 10 000 asiakkaan raja.

Kustannusrakenteen uusiminen johti
henkilövähennyksiin A-Tuottajissa
PA-Tuottajat Oy aloitti kustannusrakenteensa uudistamisen vuoden 2004 alussa. Yrityksessä käydyt yt-neuvottelut päättyivät 29. maaliskuuta ja johtavat työntekijöiden määrän pienenemisen 130:stä henkilöstä 95:een vuoden 2005 loppuun mennessä. Myös yhtiön hallitus on päättänyt asiasta.
   Ratkaisu tietää 14 henkilön työsuhteen irtisanomista, 12 henkilön määräaikaista työsuhdetta
ei tulla määräajan jälkeen jatkamaan, lisäksi henkilöstö vähenee noin kymmenellä muilla järjestelyillä.
   A-Tuottajat Oy on Itikka osuuskunnan, Lihakunnan, Osuuskunta Pohjanmaan Lihan ja Atria Yhtymä Oyj:n omistama lihanhankinnan ja alkutuotannon kehittämisen yhtiö.

Vesa Silaskivi väitöskirjassaan:
Maataloustuottajien asema otettavissa huomioon kilpailulakeja sovellettaessa
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT on julkaissut Vesa Silaskiven väitöskirjan, jossa hän tutkii kilpailuoikeuden ja maatalouden sääntelyn yhteensovittamista. Väitöstilaisuus on Helsingissä lauantaina 27.3.2004.
   Silaskivi katsoo väitöskirjassaan, että maatalouspolitiikan ja kilpailupolitiikan tavoitteet sekä niihin liittyvä sääntely voivat olla keskenään ristiriidassa, kuitenkin kilpailulakeja sovellettaessa maataloustuottajien erityisasema voidaan ottaa huomioon.
   Silaskiven mukaan kilpailunrajoituslain muutosesityksessä olisi ollut perusteltua ottaa kantaa tuottajapoikkeuksen muutostarpeeseen, mutta niin ei tehty.
   Maataloustuotteiden alkutuotantoon liittyvä yhteistyö, joka edistää maatalouspolitiikan tavoitteita, voi jäädä Silaskiven väitöksen mukaan kilpailunrajoituslain ulkopuolelle. Hankintayhteistyökin voidaan katsoa alkutuotannoksi. Silaskivi toteaa, että varsinkin tuottajien eroamistapauksissa, hinta- ja tuotantoyhteistyössä ja ostoyhteistyössä on syytä pyrkiä tasapainottamaan kilpailunrajoituslain ja maataloussääntelyn tavoitteita esimerkiksi säätelemällä yhteistyömuotojen sisältöä, laajuutta ja soveltamisaikaa.
   Lisätietoja PTT:n kotisivulta.

Myös Etlalta
vaisun talouskasvun ennuste
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2004 ja 3,1 prosenttia vuonna 2005.
  Talouden kasvun merkit ovat Etlan mukaan selvät niin USA:ssa kuin Aasiassa, mutta EU:n kasvu on jää vaisuksi, eikä Suomenkaan talouden aktiviteetti vilkastu samaa tahtia kuin aiempina nousukausina.
   Etla toistaa esityksensä palkkaverotuksen keventämiseksi. Sillä vauhditettaisiin tutkimuslaitoksen mukaan parhaiten talouskasvua ja tuettaisiin työllisyyskehitystä. Toimitusjohtaja Pentti Vartia esittää joko yleisen veroasteen asettamista eurooppalaiselle tasolle tai korkeimpien marginaaliveroasteiden laskemista 50 prosenttiin.
   "50 prosentin marginaalikaton toteuttaminen maksaisi noin 330 miljoonaa euroa", Vartia vetoaa tämän verotusmuutoksen pienuuteen.
   Vartian mukaan varsinkin Sailaksen ryhmän esittämät, mutta myös hallituksen kirjaamat työllisyystavoitteet alkavat suorastaan tuntua mahdottomilta saavuttaa nykyisellä talouskehityksellä.
   Palvelualojen kehittyminen kärsii Etlan mukaan nykyisestä verotuksesta. Tutkimuslaitoksen mukaan syntyisi isot työllistämisen mahdollisuudet jos esimerkiksi kotitaloudet voisivat verotusmuutosten ansiosta teettää kotitöitä toisilla.

POP-ryhmä ja Aktia hypoteekkiyhteistyöhön
Paikallisosuuspankit alkavat myydä Aktian hypoteekkilainoja. Yhteistyöstä sopivat Aktia Hypoteekkipankki Oy ja Paikallisosuuspankkiliitto.
   Paikallisosuuspankeille yhteistyö avaa Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtajan Heikki Suutalan mukaan uuden rahoituskanavan. Suutala sanoo paikallisosuuspankkien saavan edullisen rahoitusvaihtoehdon, joka parantaa niiden kilpailukykyä. Hypoteekkilaina laajentaa POP-ryhmän pankkien tuotevalikoimaa ja on mielenkiintoinen vaihtoehto asiakkaiden asuntorahoitukseen.

Instituutti uudisti kotisivunsa
Pellervo-Instituutti Oy:n kotisivut ovat uudistuneet. Sivujen perustoiminta on tuttua aikaisemmasta versiosta, mutta ilme on uudistunut. Sivujen kuvasto esimerkiksi mukautuu vuodenaikaan.
   Ilmoittautuminen Pellervo-Instituutin koulutustapahtumiin on uudessa näkymässä helppoa. Haluamansa kurssin voi valita kurssivaihtoehdoista, samalla voi varata majoituksen, kertoa erikoisruokavaliosta tai muista toivomuksista. Instituutin kotisivupalvelua hoitaa koulutussihteeri Päivi Tiittanen.

Kodin Pellervon levikki nousi
Kodin Pellervo -lehti on lisännyt levikkiään vuoden takaisesta. Uudet levikintarkastustiedot julkistettiin viikolla 13. Kodin Pellervon levikiksi saatiin 29 605.
   Tuoreimman Kodin Pellervon teemana on asuminen: kiehtova kuvakertomus ja tarina perinnekodista Iisalmessa, tietoa kodin sisäilmasta ja tuholaisista, ja tietysti kotipihan hyötykasveista, joita myös istutetaan lasi- tai muovihuoneeseen. Entä mitä merkitsee vastata vanhan sukutalon ylläpidosta?

Maatilan Pellervon huhtikuun numerossa
Rakentaminen muuttuu maataloudessa
Hartiapankkirakentaminen väistyy ainakin isoissa maatalouden rakentamishankkeissa, koska rakentaminen on vaatii yhä enemmän ammattitaitoja, ja maatilan väen työpanosta tarvitaan koko ajan tilan hoitamisessa. Näin linjaavat suunnittelijat torstaina 1. huhtikuuta ilmestyvässä Maatilan Pellervossa.
   Numeron teemasivuilla paneudutaan rikkaruohojen torjuntaan, Terve Eläin -liitteessä käydään läpi karjan uudistamista keskittyen vasikoihin ja hiehoihin sekä niiden olosuhteisiin ja hoitoon tilalla.
   Entä miten toimii Hankkija-Maatalouden tuottajavaltuuskunta? Lehden uutissivulla kerrotaan Agrimarketin uuden Suvi-rehun tuomasta privat label- käytännöstä.

Viikko-Pellervon alkuun
Kaikki uutiset