aniweek.gif (7039 bytes)20.4.2000


PTT asetti bkt-kasvuennusteensa viiteen prosenttiin
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT ennustaa Suomen kokonaistuotannon kasvun nousevan tänä vuonna viiteen prosenttiin ja euroalueen kasvun 3,5 prosenttiin, ensi vuonna Suomenkin kasvu himmenee PTT:n mukaan 3,5 prosenttiin. Yhdysvalloissa kasvu on nyt kovaa, mutta rauhoittuu 3 prosenttiin vuonna 20001.
   Suomen tuotannon kasvua tänä vuonna nostaa ennen kaikkea voimakas vienti. Viennin kasvuksi viime vuodesta PTT laskee jopa 11 prosenttia.
   Kasvu hilaa myös työttömyysastetta hieman paremmaksi. Vuonna 2000 PTT laskee työttömyysprosentiksi keskimäärin 9,2, mutta ensi vuonna työttömyyden väheneminen hidastuu, ja työttömyysasteeksi tulee keskimäärin 8,5 prosenttia.
   Työmarkkinakierros nosti PTT:n mukaan uhkia ensi vuodeksi. Toimitusjohtaja Vesa Vihriälän mukaan eräät yleistä linjaa selvästi suuremmat palkankorotukset johtavat hyvitysvaatimuksiin seuraavalla kierroksella, toisaalta nopeutunut inflaatio on saattanut nostaa siihen liittyviä odotuksia.
   Jos palkat nousevat, ja euro vahvistuu, suomalaistuotteiden kilpailukyky heikentyy, ja kun lisäksi markkinakasvu hidastuu ja sähköteknisellä teollisuudella on työvoimaongelma, viennin kasvu hupenee PTT:n mukaan 5:een prosenttiin vuonna 2001. Seuraukset näkyvät bruttokansantuotteessa ja työllisyydessä. PTT ehdottaa palkkamekanismiin puuttumista. Tutkimuslaitos ei tue keskitettyjä ratkaisuja, sillä sen mukaan vastuuta varsinaisista palkankorotustasoista ja muista yksityiskohdista pitäisi siirtää liittotasolta yritystasolle ja yleislinjauksista keskusjärjestöjen tasolle.
   PTT tukee ns. Välimäen työryhmää, joka muuttaisi työttömyysturvan ammattisuojaa, toisin sanoen ehdottaa vaadittavan työntekijän vastaanottamaan muutakin kuin tiukasti ammattiosaamiseensa liittyvää työtä. PTT ei usko saavutettavan paljonkaan työvoiman alueellisella liikkumisella. Muuttoliike voi hieman voimistua nykyisestä. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos edellyttää aluepolitiikan tehostamista ja ehdottaa verohelpotuksia ja kilpailukykyisen tietoliikennerakenteen varmistamista koko maassa.
   Maatalouden yrittäjätulo kasvaa tänä vuonna PTT:n ennusteen mukaan jopa 20 prosenttia: Agenda 2000 parantaa maatalouden asemaa, ja tuotanto kasvaa. Tutkimusjohtaja Panu Kallion mukaan yrittäjätulo jää kuitenkin vuoden 1997 tason alapuolelle. PTT ennustaa maataloustuotannon kasvavan kahden katovuoden jälkeen, se korostuu viljan, ja erityisesti leipäviljan tuotannossa. Kotieläintuotanto etenee tuttua rataansa: siipikarjantuotanto lisääntyy, naudanlihantuotanto laskee, sianlihantuotanto myös, maidon maakiintiön ylitys voi suurentua.
   Elintarviketeollisuuden tuotannon PTT arvioi kasvavan kolme prosenttia tänä vuonna. Maitovalmisteiden vienti kasvanee 10-15 prosenttia, pääosin vienti on juustoa. Tuonnin liipasin on herkkä: PTT arvioi, että esimerkiksi naudanlihan tuonti lisääntyy, jos kotimainen liha kallistuu.
   Kansainvälisiä maatalouskauppaneuvotteluita mutkistavat PTT:n mukaan monet "uudet" asiat, kuten elintarvikkeiden turvallisuus ja riittävyys, ympäristö tai eläinten hyvinvointi. PTT katsoo unionin yhtenäisyyden WTO-neuvotteluissa joutuvan vielä koetteille, vaikka niin ei esimerkiksi Seattlessa vielä käynyt.
   Paperi- ja sellumarkkinoiden veto on PTT:n mukaan vahvaa. Tutkimuspäällikkö Ritva Toivonen ennustaa paperin viennin kasvuksi seitsemän prosenttia viime vuodesta; se vastaisi viime vuoden kasvua kaksinverroin, ja sellun hinta noussee yli viidenneksen. Ensi vuonna paperin vienti kasvanee kolmesta neljään prosenttia.
   Sahatavaran ja vanerin kysyntä lisääntyy, ja sahatavaran tuotanto ylittää 12 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2000. Sahatavaran vienti kasvaa Keski-Euroopan myrskypuiden aiheuttamasta lisätarjonnasta huolimatta, mutta hintoja myrskypuut tasaannuttavat.
   Hyvä menekki heijastuu puun kysyntään. Teollisuuden puun käyttö kasvaa PTT:n mukaan reilut viisi prosenttia, markkinahakkuut päätynevät 57-58 miljoonaan kuutiometriin. Ensi vuonna hakkuiden kasvu jäänee tämänvuotista 3-4 prosenttia pienemmäksi. Teollisuus hakkaa voimakkaasti omia metsiään: 20-30 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.
   Puukaupan PTT ennustaa kasvavan tänä vuonna 12 prosenttia. Kantohintakin noussee 4-5 prosenttia viimevuotisesta, nousu painottuu tukkipuuhun. Puun tuonnin PTT arvioi kasvavan kymmenisen prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.
   Koko lehdistötiedote julkaistaan PTT:n verkkosivuilla.-MN

Luomu kaipaa yhteistyötä ja brändejä
Maa- ja metsätalousministeriö julkisti Suomen luomuviljastrategian Pellervo-Instituutin luomuseminaarissa Espoossa. Tavoitteen mukaan luonnonmukaisesti tuotettujen viljatuotteiden osuus tuoteryhmän markkinoista on kahdeksan prosenttia vuonna 2006, jolloin viljatuotteiden valmistuksesta noin kymmenen prosenttia on luomua.
   Strategian valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Seppo Koivula maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo strategian olevan eräänlainen esiselvitys Suomen kansallisessa luomustrategiassa. Tätä varten ollaan nimeämässä erikseen työryhmä.
   Elintarvikeviennistä luomuvilja ja luomutuotteet ottaisivat strategian mukaan kahden prosentin siivun vuonna 2006. Valtaosa viennistä olisi luomujalosteita. Koivulan mukaan luomun kannattavuuteen on saatava tuke viennistä, sillä kotimaan markkinoiden volyymi ei riitä kilpailukykyyn EU:n sisämarkkinoilla.
   Strategiatyöryhmän jäsenet katsovat, että luomuviljatuotteiden valikoimaa on monipuolistettava ja on kehitettävä uudentyyppisiä tuotteita. Valmistajien raaka-aineen hankinnan tulee perustua sopimustuotantoon.
   Kymmenet elintarvikeketjun luomutuotantoa sivuavat eri tahot pohtivat alan kehittämistä Pellervo-Instituutissa Espoossa. Tuotannon alkupäässä viljelijä ja esimerkiksi mylly kitkuttelevat puheenvuoron pitäneiden mukaan joten kuten. Viljelijä esimerkiksi menettää tavanomaisesti viljelevään kollegaansa nähden tukea, mikäli noudattaa luomun edellyttämää viljelykiertoa.
   Euroopassa kaikilla suurilla kauppaketjuilla on omat luomubrandinsa, ja luomukauppa kasvaa vauhdilla, vaikka sen osuus elintarvikemarkkinoilla jää vielä muutamaan prosenttiin johtavissakin "luomumaissa".
   Pellervo-Instituutissa luomuseminaarilaiset kaipasivat koko luomuketjulle lisää arvoa, ehdotettiin arvonlisäveron poistamista luomutuotteilta, valtakunnallisten brändien luomista, luomualan yritysten fuusioitumista ja muuta yhteistyötä.
   Prismajohtaja Pekka Rusila HOK Prisma Jumbosta Vantaalta vastasi seminaarilaisten toiveisiin näiden kaipaamalla tavalla. Rusila toivoo nimenomaan yhteistyökykyistä ketjua tuottajasta jalostajan ja kaupan kautta kuluttajaan, mutta hän kaipaa luomualalle myös keskusorganisaatiota, joka kokoaisi alan asiat.
   Kaupan edustajan mielestä luomun asema vaikuttaa hajanaiselta ja liian heiveröiseltä. Logistiikka ja tilausjärjestelmä on saatava nykyaikaiseksi, tuotekehittelyn on oltava jatkuvaa ja aktiivista, asiakkaita on kuunneltava, Rusila listaa kehittämisehdotuksiaan. Luomualalle on saatava brändejä, tukevia tuotemerkkejä, jotka huomataan, ja joihin luomu personoituu. Vielä ei luomua ole saatavilla riittävästi, eikä sen laatu ole tasaista.
   Rusilan mukaan luomua pitää saada levitetyksi ihmisten tietoisuuteen maistiaisilla, resepteillä, tarjoamalla ravintoloissa luomuaterioita, rakentamalla kauppaan erillisiä luomuosastoja. Jumbossa on laaja luomuvalikoima: 500 tuotetta. Rusilan mukaan aluksi luomusta kertyy vain imagohyötyä, toisaalta edelläkävijät muistetaan.

Viikon verkkovihje
Matkailuala on hyvä esimerkki siitä, mihin verkkoyritykset voivat jotakin alaa viedä. Pelkästään verkossa olevilla yrityksillä on vähemmän kustannuksia kuin perinteisillä matkatoimistoilla - on tosin palvelussakin eroja. Ne pystyvät kuitenkin hyvin edullisiin hintoihin.
Esimerkiksi vasta viikon markkinoilla olleen travis.comin nousuvauhti on huimaa. Suuria kävijälukuja kirjaa myös ebookers.com.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Kodin Pellervon uusi numero ilmestyi torstaina 20.4.2000. Lehden teemsivuilla esiintyvät puutarha, puutarhakoneet ja työvälineet.

- Kodin Pellervon uusi lukijamatka suuntautuu suosituksi tulleeseen Kiinaan. Matkaohjelmassa on ainutlaatuinen kolmen päivän risteily Jangtsejoella.

- Pellervon Päivä 2000 järjestetään 26.4.2000 Marina Congress Centerissä Helsingissä.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |