24. | 10. | 2006  sivut.gif (121 bytes)
vk_4.gif (107 bytes)
   Markku Nummi

 


Antti Latva-Rasku Faban toimitusjohtajaksi
Faba Jalostus osk:n toimitusjohtajakssi on valittu MMM Antti Latva-Rasku, 45. Hän aloittaa tehtävässä 6.11.2006.
  Latva-Rasku siirtyy Fabaan Suomen Rehun kehitysjohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt Suomen Rehussa 18 vuotta.
  Antti Latva-Rasku on syntyisin Ilmajoelta ja asuu Helsingissä. Hän luonnehtii Faba Jalostuksen toimitusjohtajan tehtävää erittäin haasteelliseksi.
  "Erityisesti kotieläintuotannossa meneillään oleva rakennekehitys asettaa vaatimuksen kehittää Faba Jalostuksen toimintaa siten, että myös tulevaisuudessa pystymme palvelemaan erilaisia tiloja ja rakenteeltaan erilaista asiakaskuntaa".


Pellervo-Seuran Hämäläinen:
Osuuspääomaverotukseen korjaus
uuden hallituksen ohjelmaneuvotteluissa

Pellervo-Seuran toimitusjohtaja Veikko Hämäläinen vaatii, että osuuspääomien verokohtelu korjataan ensi keväänä valittavan uuden hallituksen ohjelmaneuvottelujen yhteydessä.
  Hämäläinen kirjoittaa asiasta kotikutoisena harmina tällä viikolla ilmestyvässä Osuustoiminta-lehdessä ja kirjoituksesta tehdyssä lehdistötiedotteessa.
  Nykyinen verokohtelu selvästi syrjii osuustoimintaa ja tulee Hämäläisen mukaan vähitellen aiheuttamaan ongelmia jatkossa, jos epäkohtaa ei korjata.


Osapuolet lähenevät muutenkin liiketoiminnassa
Lähi-ryhmä ja Säästöpankit
perustavat uuden henkivakuutusyhtiön

Lähivakuutus ja Säästöpankit perustavat tasaosuuksin uuden henkivakuutusyhtiön, jonka toiminta alkaa jo vuoden 2007 alkupuolella.
Osapuolet ovat sopineet yhteistyöstä myös muilla keskinäisen liiketoiminnan alueilla sekä omissa liiketoiminnoissaan.
  Osapuolet hakevat jo yhtiölle toimitusjohtajaa ja muita avainhenkilöitä.
  Lähivakuutuksen hyvin alkanut yhteistyö osuuspankkien kanssa katkesi viime vuonna osuuspankkien ostettua Pohjolan ja aloitettua siten oman kattavan vakuutustoiminnan.
  Nyt Lähivakuutus-ryhmä ja siihen kuuluvat Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö ja 89 lähivakuutusyhdistystä sekä Säästöpankkiliitto ja sen 39 jäsensäästöpankkia aloittavat yhteistyön.
  Kuten Lähivakuutus, Säästöpankit ovat sekä paikallinen että valtakunnallinen toimija.

  Yhteistyö käsittää henkivakuutusyhtiön perustamisen sekä laajan yhteistyön muilla liiketoiminnan alueilla.
  Keskeisiä tuotteita tulevat alkuvaiheessa olemaan säästö- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset, lainaturvavakuutukset sekä muut riskihenkivakuutukset ja ryhmäeläkevakuutukset.
  Osapuolten tulevan yhteisen henkivakuutusyhtiön strategiseksi lähtökohdaksi ilmoitetaan kilpailukykyisten henkivakuutuspalvelujen turvaamisen Lähivakuutuksen ja säästöpankkien asiakkaille. Yhtiön osakepääomaksi aloitusvaiheessa tulee 30 miljoonaa euroa.
  Tulevaisuudessa asiakkaiden tarpeet kasvavat voimakkaasti vapaaehtoisessa eläkesäästämisessä, jossa yhdistyvät säästäminen ja vakuuttaminen. Yhteistyöosapuolet näkevät kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia myös muissa pankki- ja vakuutuspalveluissa.

  Yhteistyöosapuolet ovat sopineet laajan yhteistoiminnan kehittämisestä myös muilla keskinäisen liiketoiminnan alueilla sekä omissa liiketoiminnoissaan.
  "Lähivakuutuksen ja säästöpankkien yhteistoiminnalla kyetään tehokkaasti riittävin voimavaroin tarjoamaan asiakkaille kattava ja jatkuvasti kehittyvä tuote- ja palvelukokonaisuus sekä vastaamaan finanssisektorin kovenevaan kilpailuun. Keskeistä on, että asiakaspalvelussa päätöksenteko tapahtuu lähellä asiakasta joustavasti asiakkaan tarpeista lähtien", painottaa Lähivakuutus-ryhmän toimitusjohtaja Harri Kainulainen.
  Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Markku Ruutu pitää säästöpankkien asiakaspalvelun kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä, että säästö- ja eläkevakuutuksia sekä lainaturvaa voidaan tarjota säästöpankkien asiakkaille oman tuoteyhtiön toimesta.
  Säästöpankkiryhmän muodostavat säästöpankkien keskusjärjestö Säästöpankkiliitto ja sen 39 jäsensäästöpankkia sekä Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankeilla on 210 toimipaikkaa ja 530 000 asiakasta. Säästöpankkien talletuskanta on 4,6 miljardia euroa ja luottokanta 4,2 miljardia euroa. Säästöpankkien henkilökunnan määrä on 1 100.
  Säästöpankkien asiakaskunta muodostuu pääasiassa henkilöasiakkaista, maa- ja metsätalousyrittäjistä sekä pk-yrittäjistä. Säästöpankkien oma tuote- ja palveluvalikoima kattaa kaikki keskeiset peruspankkipalvelut. Palvelutarjontaa täydentävät yhteistyökumppaneiden palvelut ja tuotteet.


POP-ryhmä Samlinkin omistajaksi
Paikallisosuuspankit ostavat seitsemän prosenttia niille tietojärjestelmät toimittavasta Oy Samlink Ab:sta. Samlink on säästöpankkien, Aktian ja Suomen Handelsbankenin omistama.
  "Omistuksellinen yhteistyö on omiaan antamaan lisää syvyyttä tarpeittemme mukaiseen palvelukehittämiseen, joka muutoinkin on osoittautunut hedelmälliseksi.  Samlinkin puitteissa tapahtuva kilpailijoiden välinen yhteistyö on järkiavioliitto, jolla hallitaan tietojärjestelmäkustannuksia", toteaa Paikallisosuuspankkiliiton toimitusjohtaja Heikki Suutala.

Järjestelyt rajojen yli helpottuvat
Eurooppaosuuskuntia voi perustaa ja rekisteröidä marraskuun alusta lähtien
EU:n eurooppaosuuskunta-asetusta täydentävä eurooppaosuuskuntalaki
tulee Suomessa voimaan 1. marraskuuta 2006. Sen jälkeen Suomessa voi perustaa ja rekisteröidä eurooppaosuuskunnan (SCE). Tasavallan presidentti vahvisti lain 19. lokakuuta 2006.
  Eurooppaosuuskunta on ylikansallinen osuuskuntamuoto, joka tunnustetaan kaikissa EU-valtioissa. Eurooppaosuuskuntaa koskeva EU-lainsäädäntö helpottaa osuuskuntien rakennejärjestelyjä yli valtioiden rajojen.
  Eurooppaosuuskunnan avulla suomalaiset ja muut ETA-valtioista olevat osuuskunnat ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oikeushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli valtiollisten rajojen. Valittuaan eurooppaosuuskuntamuodon osuuskunta voi myöhemmin siirtää kotipaikkansa toiseen ETA-valtioon.

  Oikeusministeriön torstaisessa tiedotteessa todetaan, että eurooppaosuuskuntamuotoa käyttämällä monikansallinen yritys voi useissa tapauksissa luopua konsernirakenteesta ja siten vähentää hallintokulujaan. Ministeriön mukaan tästä hyötyvät erityisesti luvanvaraista rahoitus- tai vakuutustoimintaa harjoittavat suuret yritykset. Konsernirakenteesta luopuminen helpottaa myös pääoman käytön tehostamista.
  Muissa yrityksissä oikeusministeriössä arvioidaan säästöjen olevan vähäisempiä, koska ainakin sivuliikkeen kirjanpitovelvollisuus säilyy siltä osin kuin se on tarpeen isäntävaltion verotusta varten. Pienten osuuskuntien mahdollisuutta käyttää eurooppaosuuskuntamuotoa rajoittaa 30 000 euron vähimmäispääomavaatimus.
  Uuden osuuskuntamuodon suosioon oikeusministeriössä katsotaan käytännössä vaikuttavan olennaisesti sen, miten osuuskunnan perustamista, kotipaikan siirtoa ja toimintaa verotetaan. EU:n yritysjärjestelydirektiiviä sovelletaan myös eurooppaosuuskuntaan ja sen kotipaikan siirtämiseen.
  Unionitason sääntely mahdollistaa suomalaisten osuuskuntien siirtymisen pois Suomesta eurooppaosuuskunnaksi sulautumisen kautta. Suomeen rekisteröity eurooppaosuuskunta voi myös siirtyä pois Suomesta ja ulkomainen osuuskunta voi siirtyä Suomeen. Muilta osin eurooppaosuuskunta muistuttaa kunkin EU-valtion kansallisia osuuskuntia.
  Eurooppaosuuskunnan perustamisen pääsääntö on, että ainakin kaksi perustajista on eri ETA-valtioista tai niillä on tytäryhtiö tai sivuliike toisessa ETA-valtiossa. Eurooppaosuuskunnan voivat perustaa sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt. Se voidaan perustaa myös sulautumisen kautta tai muuntamalla osuuskunta eurooppaosuuskunnaksi. Eurooppaosuuskunta voidaan muuttaa sen kotipaikan lain mukaiseksi osuuskunnaksi yleensä kahden vuoden kuluttua osuuskunnan rekisteröinnistä.
  Oikeusministeriössä arvioidaan, että kilpailulla voi olla vaikutusta siihen, miten osuuskunnan kotipaikan perusteella määräytyvää lainsäädäntöä kehitetään. Esimerkiksi Baltian maiden EU-jäsenyys lisännee painetta erityisesti verotuksen kehittämiseen.
   Eurooppaosuuskuntamuodolla ei ole välittömiä vaikutuksia jäsenten ja muiden sijoittajien asemaan. Näiden oikeudet osuuskunnan perustamisessa ja kotipaikan siirrossa esitetään turvattavaksi vastaavalla tavalla kuin osuuskuntalain mukaisessa sulautumisessa.
  Myöskään suomalaisten osuuskuntien henkilöstön kannalta eurooppaosuuskuntamuodolla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia, oikeusministeriöstä todetaan.


LSO Foods pääsee tekemään alihankintaa Portille
Kilpailuvirasto hyväksyi hankintayhteistyön
Kilpailuvirasto on osaltaan hyväksynyt sopimuksen, jolla Järvi-Suomen Portti ulkoistaa sikojen ja nautojen hankinnan, eläinvälityksen ja alkutuotannon neuvonnan LSO Foodsille.
  Osapuolet ilmoittavat sopimuksen mukaisen toiminnan käynnistämisen valmistelujen alkavan välittömästi.
  Käytännön toimenpiteet etenevät teknisten valmiuksien mukaisesti ja sopimustuottajia informoidaan suoraan sitä mukaa, kun asioiden valmistelu etenee.
  Järvi-Suomen Portti ostaa Lappeenrannassa teurastettavat eläimet LSO Foodsilta. LSO Foods vastaa hankintapalveluiden järjestämisestä, eläinkuljetuksista sekä Portin tuottajatilityksistä. Järvi-Suomen Portin hankinnan henkilöstö siirtyy LSO Foodsin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
  Järvi-Suomen Portin jäseninä olevat lihantuottajat jatkavat edelleen osuuskuntansa jäseninä ja omistajina.


Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
lähtee Raisiosta

Elintarvikekonserni Raision viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Taru Narvanmaa siirtyy viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaavaksi johtajaksi Teknologiateollisuus ry:een.
Narvanmaa on ollut runsaat viisi vuotta Raisiossa ja pörssiyhtiöissä yhteensä pari vuosikymmentä. Uudessa tehtävässä hän aloittaa vuoden 2007 alussa.


Mikko Helander aloitti toimitusjohtajana
M-real saneeraa, toimitusjohtaja vaihtui


Mikko Helander
Metsä Tissuen toimitusjohtaja DI Mikko Helander, 46, on nimitetty M-realin uudeksi toimitusjohtajaksi 18.10.2006 alkaen. Helanderista tulee Metsäliitto-konsernin johtoryhmän jäsen.
  Päivittäisen johtamistyönsä lisäksi Helander vastaa uuden saneerausohjelman läpiviemisestä projektityöryhmän tukemana.
  M-realin nykyinen toimitusjohtaja Hannu Anttila on nimitetty Metsäliitto-konsernin strategiajohtajaksi. Myös Anttila kuuluu edelleen konsernin johtoryhmään.
  Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan sanoo, että nimitykset heijastavat metsäteollisuuden toimintaympäristön nopeasti muuttuvaa, globaalia kehitystä ja, että Metsäliitto-konserni tarvitsee vahvoja johtamisresursseja sekä pitkän tähtäimen strategiasuunnittelua varmistaakseen asemansa yhtenä Euroopan metsäteollisuuden johtavista toimijoista sekä mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa 131 000 suomalaiselle omistajalleen.
  Metsä Tissuen hallitus käsittelee yhtiön toimitusjohtajanimitystä kokouksessaan 24. lokakuuta.
  M-real tiedotti keskiviikkona laajan saneerausohjelman aloittamisesta. M-realin uuden ohjelman lisäksi Metsäliitto-konserni on päättänyt kierrättää ylintä johtoaan varmistaakseen tehostustoimenpiteiden tehokkaan läpiviennin ja tavoitteiden saavuttamisen sovitun aikataulun puitteissa.


Yhteistyön haku ei kuitenkaan päättynyt
Valion ja ruotsalaismeijerien
markkinointiyritystä ei syntynyt

Valion, Milkon ja Skånemejerierin yritys perustaa markkinointiyritys Ruotsiin päättyi tuloksetta.
  Valion mukaan Skånemejerier ja Milko eivät päässeet yksimielisyyteen suunnitellun yhteisen myynti- ja markkinointiyrityksen perustamisen ehdoista. Skånemejerierillä ja Milkolla oli myös näkemyseroja muun muassa yritystensä arvosta. Suomalaisena osapuolena neuvotteluissa oli Valio.
  Valion tuotteiden myyntiä ja markkinointia Ruotsissa hoitaa tytäryhtiö Valio Sverige. Valio on menestynyt Ruotsissa laktoosittomien tuotteiden ja hedelmäjogurttien myynnissä. Valio panostaa tytäryhtiönsä toiminnan ja markkina-aseman edelleen kehittämiseen vahvistaakseen läsnäoloaan Ruotsin markkinalla kotimarkkinastrategiansa mukaisesti.
  Valion tiedotteen mukaan yhteistyö ruotsalaisten meijereiden kanssa on myös edelleen eräs vaihtoehto, ja muun muassa jo sovittua yhteistyötä Milkon kanssa jatketaan. Milko valmistaa Valiolle esimerkiksi Greve-juustoa.


Osa leikkaamotyöstä Mikkeliin
Portti vähentää 12 Lappeenrannassa
Järvi-Suomen Järvi-Suomen Portin Lappeenrannan leikkaamon ja lihavaraston henkilöstöä sekä Mikkelin leikkaamon leikkaajatyöntekijöitä koskevat YT-neuvottelut on saatu päätökseen.
  Neuvottelujen tuloksena naudan etuneljännesten leikkuu siirretään Mikkelin Tikkalaan. Lappeenrannan leikkaamossa siirrytään 3.11.06 alkaen lyhennettyyn työviikkoon, joka on voimassa toistaiseksi. Muutosten seurauksena Lappeenrannan leikkaamossa päättyy 12 henkilön työsuhde.
  Mikkelin leikkaamon leikkaajatyöntekijöitä koskevat YT-neuvottelut on jo aiemmin syksyllä saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena Mikkelin leikkaamossa siirryttiin 4-päiväiseen työviikkoon.Pirkanmaan pienosuuskuntien liikevaihto jo yli 22 M€
Osuuskunnista puolet ollut yrityshautomona yrittäjänä muualla jatkaneille
Pirkanmaalla toimivien pienosuuskuntien arvioitu liikevaihto tälle vuodelle nousee 22,5 miljoonaan euroon. Palkkoja osuuskunnat maksavat kokoaikaisiksi muutettuna melkein 600 henkilölle.
  Tampereen seudun osuustoimintakeskus selvitti Pirkanmaalla toimivien pienosuuskuntien toimintaa syyskuun 2006 aikana.
  Ilmeni myös, että pienosuuskuntien liikevaihto on hyvässä kasvusuunnassa. Tälle vuodelle arvioidun liikevaihdon keskiarvo on noin 173 000 euroa kun se vuonna 2003 oli noin 140 000 euroa.
   Kyselyyn vastanneista osuuskunnista yli puolet arvioi toimintansa volyymin kasva-neen viime vuoteen verrattuna - ilmoitetut kasvuprosentit vaihtelivat 8-100%:n välillä.
  Tampereen Seudun Osuustoimintakeskuksen toiminnanjohtajan Niina Immosen mukaan selvitys vahvisti käsitystä siitä, että osuuskuntien kautta kootaan paljon markkinoilla olevaa osa-aikaista työtä, sillä kokoaikaisiksi muutettuna yksi pienosuuskunta työllistää noin 4,5 henkilöä vuositasolla.
  Selvityksen mukaan pienosuuskuntien jäsenistä noin 44 prosenttia osallistuu osuuskunnan toimintaan aktiivisesti, mikä tarkoittaa keskimäärin kymmentä henkilöä osuuskuntaa kohti. Aktiivisesti toimintaan osallistuvat henkilöt myös tekevät työtä osuuskunnassaan, sillä myös palkkoja maksettiin noin kymmenelle henkilölle/osuuskunta vuonna 2005.
  Lähes puolet Pirkanmaan pienosuuskunnista on "hautonut" maailmalle uusi yrityksiä ja yrittäjiä. Osuuskunta onkin loistava paikka yritysidean ja omien yrittäjätaitojen testaamiseen kun tukea ja apua on saatavissa muilta jäseniltä. Osa osuuskuntien jäsenistä haluaa kuitenkin lähteä perustamaan omaa yritystä ja tällöin osuuskunnan jäsenyys on antanut uudelle yrittäjälle hyvät edellytykset onnistua.
  Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen avustuksella perustetuissa osuuskunnissa on Pirkanmaalla jo yli 1000 jäsentä noin kahdeksassa vuodessa.
  Heinäkuusta 2006 lähtien Osuustoimintakeskus on toiminut osana Pirkanmaan TE-keskuksen palvelupistettä. Alkava osuuskuntayrittäjä saa nyt kaiken yritystoiminnan käynnistämiseen tarvittavan avun palvelupisteen neuvojilta. Palvelupisteessä toimii myös kaksi osuuskuntayrittäjyyteen erikoistunutta asiantuntijaa.


Erikki Toivanen edistämään Reilua kauppaa
Toimittaja Erkki Toivanen on valittu Reilun kaupan lähettilääksi.
  Reilun kaupan edistämisyhdistys aikoo tehdä lähettilään valinnasta jokavuotisen perinteen. Toivanen on tittelin ensimmäinen haltija.
  "Halusimme valita Reilun kaupan puolestapuhujaksi yhteiskunnallisen vaikuttajan, joka seisoo Reilun kaupan takana ja edistää Reilua kauppaa luontevasti omassa toiminnassaan", kertoo toiminnanjohtaja Tuulia Syvänen Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä.
  "Erkki Toivanen on laajalti arvostettu yhteiskunnallinen keskustelija, joka on pitkään tuonut työssään esille myös erilaisia epäkohtia maailmassa. On hienoa, että Reilu kauppa on saanut puolestapuhujakseen hänenlaisensa sivistyneen kosmopoliitin, analyyttisen pohdiskelijan ja pitkän linjan vaikuttajan", Syvänen perustelee Toivasen valintaa lähettilääksi.
  "Meidän tulee auttaa kehitysmaissa asuvia ihmisiä omaehtoisen kasvun ja talouskehityksen alkuun, ja tässä Reilu kauppa on avainasemassa. Ainoa keino saada kehitysmaiden talouskehitys käyntiin on auttaa niiden asukkaita kartuttamaan omaa pääomaa maataloustuotteiden markkinoinnin kautta", Erkki Toivanen perustelee suostumistaan Reilun kaupan lähettilääksi.


Atrian johtoryhmään uusi jäsen

Henkilöstöjohtaja
Seija Pietilä
Atria-konsernin henkilöstöjohtajaksi nimitetty Seija Pietilä. Pietilä aloittaa henkilöstöjohtajana 11. joulukuuta ja hänestä tulee myös konsernin johtoryhmän jäsen.
  Pietilä vastaa henkilöstöasioiden koordinoinnista, henkilöstön kehittämisestä ja yhteisistä henkilöstöjohtamisen käytännöistä kaikissa Atria-konsernin toimipisteissä Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjällä.
  Pietilä on aikaisemmin työskennellyt Foster Wheeler Energia -konsernin Euroopan toimintojen henkilöstöjohtajana.


Maitotölkkeihin nyt runoja
Valion maitotölkkeihin tulee nyt runoja. 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Valio painatti maitotölkkeihin kuuden taiteilijan luomat lehmäaiheiset kuvat ja kunkin taiteilijoiden maitoaiheisen kertomuksen vuonna 2005. Tempauksesta tuli hyvin suosittu ja alkuperäiset taiteilijoiden työt myytiin huutokaupalla.
  Niin ikään kuuden nykyrunoilijan runoja ilmestyy kahdeksaan eri tölkkiin marraskuussa. Runot saavat erinomaisen levikin: runomaitojen kokonaispainos on 130 miljoonaa. Runoja on tölkeissä helmikuun 2007 loppuun asti.
  Kampanjan osana avautuvat mm. nettisivut, jonne jokainen suomalainen pöytälaatikkorunoilija voi lähettää omia runojaan.


Yrittäjien viestintäpäälliköksi
Jarmo Hyytiäinen


Jarmo Hyytiäinen on tuttu osuustoiminnan ihmisille mm. Pellervon Päivän juontajana.
Suomen Yrittäjien viestintäpäälliköksi on nimitetty toimittaja Jarmo Hyytiäinen (56) 1.12.2006 alkaen. Hän vastaa Suomen Yrittäjien ulkoisesta viestinnästä ja mediasuhteista.
Hyytiäinen on Yleisradion televisiouutisten kotimaan toimittaja.
Oman toimensa ohella viestintää hoitanut Jouko Lantto jatkaa Suomen Yrittäjien julkaisujen vastaavana päätoimittajana ja Yrittäjien kustannusyhtiö Sypoint Oy:n varatoimitusjohtajana.