aniweek.gif (7039 bytes)16.6.2000

 
Verkkopalvelu ja varallisuudenhoito korostuvat
Osuuspankit painottavat henkilökunnan osaamista
ja asiakkaiden toiveita
Osuuspankkikeskuksen hallintoneuvosto vahvisti pankkiryhmänsä lähivuosien strategian torstaina 15.6.2000 Kajaanissa. Julkaisemansa tiedotteen mukaan hallintoneuvosto pitää pankkiryhmän tilaa niin hyvänä, että nyt osuuspankeilla on tilaisuus liiketoiminnan uudistamiseen ja entistä laajemman asiakaskunnan palvelemiseen. Sitä kautta aukeaa tie tavoitella selvästi nykyistä suurempia markkinaosuuksia kaikilla pankkitoiminnan osa-alueilla.
   Toimitusjohtaja Reijo Karhinen sanoo, että pankin pitää elää sen mukaan, miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Hyvän vakavaraisuuden ja kannattavuuden ansiosta ryhmän kaikinpuolinen kehittäminen onkin nyt mahdollista.
   Oleellisimmaksi uudistukseksi liiketoiminnan rakenteessa linjapaperi mainitsee kaikkien peruspalvelujen siirtäminen myös verkkoon. OP-ryhmässä odotetaan pankkiasiansa verkossa hoitavien asiakkaiden määrän lisääntyvän entistä nopeammin. Konttoreille, verkon tai puhelimen kautta hoidettaville palveluille muotoutuu kullekin oma tehtävänsä.
   Osuuspankkien järjestelmälliset strategisen linjauksen perinteet juontavat
Reijo Karhinen
Toimitusjohtaja
Reijo Karhinen
Kuva Tapani Lepistö
alkunsa nykyisellään jo 1970-luvulle, 1990-luvun lopulla käynnistyi OP 100 -keskustelu, joka tähtäsi vuoteen 2002, pankilla on tuolloin 100-vuotisjuhla. Karhinen sanoo, että hallintoneuvoston nyt julkaisema linjaus on oikeastaan sen tarkistusta.
   Strategian muokkaus alkoi viime joulukuussa, sisällön työryhmät saivat kenttäkäsittelyvalmiiksi ennen tammi-huhtikuussa tapahtunutta kierrosta osuuspankeissa ja osuuspankkiliitoissa. Nyt hallintoneuvosto vahvisti kevään keskustelujen palautteen pohjalta muokatun ohjelman.
   Kovia muutoksia edelliseen linjapaperiin ei tullut. Painotuksia hiottiin, Karhinen sanoo, että edellisen strategiakeskustelun aikana luonnollisesti ei painotettu verkkotoimintoja kuten nyt: eihän sitä samalla tavalla edes ollut.
   "Strategiapaperia tärkeämpää on ollut itse keskustelu", painottaa Reijo Karhinen. Karhinen on ollut parikymmentä vuotta seuraamassa osuuspankkien kanssakäymistä.
   "Tämä oli paras keskustelukierros. Me olemme oppineet keskustelemaan, ja se on upea asia."
   Osaavaan henkilökuntaan aiotaan kiinnittää suurta huomiota, sillä pankkimaailma teknistyy ja vaatii aina vain laajempaa asiantuntemusta. Pankkityössä tarvitaan ihmisiä, jotka hallitsevat asiakassuhteiden hoidon, myynnin, neuvonnan. Näillä palveluilla on kysyntää varsinkin nopeimmin laajenevissa toiminnoissa kuten varainhoidossa.
   Osuuspankkilaiset ovat olleetkin jatkuvan koulutuksen virrassa, mitään kynnystä entisestä uuden strategian linjaan ei siinä suhteessä tule. Myös uutta henkilökuntaa palkataan, ja uusien ihmisten palkkaaminen korostuu niissä liiketoiminnoissa, jotka nyt muuttuvat nopeimmin.
   "Osamiseen on panostettava merkittävästi, ja tällä hetkellä meidän kaikkien pankkilaisten osaamisen kehittäminen on paljon suurempi haaste kuin mikään määrän alentaminen", Karhinen korostaa. Pankeissa on ollut vuosia, jolloin uutta väkeä ei voitu ottaa.

PTT Katsaus 2/2000:n viestii:
Maaseutuympäristön arvostus lisääntyy

EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan kohdistuvien paineiden vuoksi näyttää itsestään selvältä, että tulevaisuudessa ympäristöhyödyistä tulee entistä keskeisempi osa viljelijöille maksettavasta tuotoksesta. Näin päättelee tutkija Jyrki Aakkula Maatalouden taloudellisesta tutkimuslaitoksesta artikkelissaan Pellervon taloudellinen tutkimuslaitoksen tuoreessa PTT Katsauksessa 2/2000. Monenlaiset politiikan, arvottamistamisen ja päätöksenteon sekä toimenpiteiden ongelmat vievät kuitenkin aikansa ennen kuin asia toimii käytännössä.
   Professori Heikki Kirkinen pahoittelee maaseudun ja kaupungin välisiä ongelmia ja maaseutua tyhjentävää kaupunkien vetovoimaa. Teollisuuskeskuksista saastuminen leviää maaseudulle, ja maaseutukin on tehokkuuden nimissä ollut pakotettu lisäämään saastumista, Kirkinen päättelee.
   Kirkinen painottaa kestävän kehityksen merkitystä ja usuttaa mielestään urbaaniin politiikkaan sitoutuneita vihreitä avoimeen vuoropuheluun maaseudun kanssa.
   PTT Katsauksia voi tilata PTT:stä sähköpostitse econ.res@ptt.fi tai puh. (09) 348 8844.

HK Ruokatalon alkuvuosi jäi tavoitteesta
HK Ruokatalo -konserniin kuuluvien tulosyksiköiden HK Lihan ja HK Ruoan toiminta alkuvuoden aikana ei ole edennyt suunnitellulla tavalla ja niiden tulokset ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta jäävät jälkeen asetetusta tavoitteesta. Tavoitetta heikompaan tulokseen ovat olleet vaikuttamassa mm. raaka-ainehintojen nousu sekä tietohallinnon ja logistiikan kustannusylitykset.
   Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty, ja sen johdosta koko tilivuoden tulostavoite on edelleen mahdollista saavuttaa. Muiden tulosyksiköiden ja tytäryhtiöiden tulos muodostunee tavoitteiden mukaiseksi kuluvan vuoden ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta.
   HK Ruokatalo julkistaa kuuden kuukauden osavuosikatsauksen 25.8.2000.

Viikon verkkovihje
lahi.jpg (16820 bytes)Lähivakuutuksen kustantamaa Lähivakuuttaja-lehteä voi nyt lukea myös verkossa. Toimitus on valinnut tuoreimmasta lehdestä artikkeleita, jotka voi vapaasti lukea Internetissä jonkin verran painetun lehden ilmestymisen jälkeen. Kotisivuilla on yhteystiedot lehden tekijöihin.
   Lähivakuuttaja ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa. Lehden päätoimittaja on toiminnanjohtaja Taisto Koponen.
   Toistaiseksi lehden verkkosivuilla on vain tekstiä, myöhemmin myös verkkosivut sisältävät kuvia.

painike.gif (1499 bytes) LYHYESTI

- Osuustoiminta-lehti ilmestyy juhannusviikolla 21.6.2000. Uuden numeron teemana ovat metsäteollisuus ja koulutus.

- Maatilan Pellervo ilmestyy juhannusviikon torstaina 22.6.2000. Kesäkuun numeron teemana ovat karja ja sadonkorjuu.

- Muita tapahtumia voi seurata lehtien lisäksi myös Vuosikalenterista verkossa.

- MMM Kari Oksanen on nimitetty HK Ruokatalon suurimman yksikön HK Ruoka -tulosyksikön johtajaksi 1.8.2000 alkaen. Hänestä tulee HK Ruokatalon johtoryhmän jäsen. Oksanen on viimeksi toiminut Fazer Leipomojen kaupallisena johtajana.

- AS Rakvere Lihakombinaatin toimitusjohtajaksi on kutsuttu diplomi-insinööri Olle Horm Virosta. Hän aloittaa tehtävässä maanantaina 19.6.2000.

- Nimitysuutisia osuustoimintakentässä ja yrityksissä

- Savonlinnan Seudun Osuuskunta Tuotteesta on tehty historiikki. Tuote toimi 1921-91 ja jalosti sekä maitoa että lihaa ja myi maataloustavaraa ja -tarvikkeita. Karjaportti osti teurastamon osakkeet ja on sittemmin sulkenut Savonlinnan teurastamon.
   Historiikkia maksaa 100 mk + postikulut, tilauksia vastaanottaa Mirja Matikainen p. 040 543 4224.

 

ViikkoPellervon alkuun | Yhteydet ja palaute |